Adatkezelési tájékoztató

A Belső Adatvédelmi Szabályzat I. sz. melléklete:

 

A PNGN Kft. adatfeldolgozói nyilvántartása

 

A PNGN Kft. (székhely: 2167 Vácduka, Ady Endre u. 52., cégjegyzékszám: 13-09-137961, adószám: 22706034-2-13, telefonszám: 70/3811178, e-mail: info@pngn.hu, önállóan képviseli: Nagy Gábor Márton ügyvezető, adatvédelmi tisztviselő/adatvédelmi kapcsolattartó neve, elérhetősége: ), mint adatfeldolgozó, megfelelve az Infotv 25/E § (2) bekezdésének és a GDPR 30. cikk (2) bekezdésének, a kötelező adatfeldolgozói nyilvántartást a következő módon és megjegyzésekkel vezeti:

 

 • Az adatfeldolgozás adatkezelésnek minősül, amelynek célját, eszközeit a megbízó Partner határozza meg, nem a PNGN Kft.
 • Tehát a PNGN Kft. adatfeldolgozóként látja el az adatkezeléseket a megbízó Partner nevében, érdekében, utasítására, a Partnerrel kötött vonatkozó megállapodás alapján.
 • PNGN Kft. által történő adatfeldolgozás időtartama a megbízó Partnerrel kötött megállapodás időtartamával azonos, kivéve, ha jogszabály az Adatkezelőre más adatkezelési időtartamot ír elő. Ezért az adatkezelések időtartama vonatkozásában a megbízó Partnerre vonatkozó határidő lett meghatározva.
 • A nyilvántartás első része a könnyebb áttekinthetőség érdekében táblázatos formátumú, de minden egyes adatfeldolgozás önálló oldalon kezdődően is helyet kapott a jelen nyilvántartásban és tájékoztatóban. Ezért az adatfeldolgozások leírásai tájékoztatóként is használhatóak, amennyiben érintett, hatóság, bíróság az adatfeldolgozás részletei iránt érdeklődik.
 • az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga) a megbízó Partnernél élhetnek. Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozásával kapcsolatban ilyen tartalmú megkeresést kap, úgy azt az adatfeldolgozási megállapodásban meghatározott határidőn belül és módon továbbítja a megbízó Partner adatkezelő felé.
 • profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.
 • megbízó (adatkezelő) Partnereket külön, folyamatosan frissített függelékben határozta meg.
 • A fenti adatfeldolgozói nyilvántartás részét képezi a mindenkori Belső Adatvédelmi Szabályzat adatbiztonsággal foglalkozó fejezete (10. fejezet), valamint az adatkezelő Partnerrel megkötött adatfeldolgozási megállapodás adatbiztonsággal foglalkozó része, amely a végrehajtott szervezési és műszaki biztonsági intézkedések általános leírását tartalmazza.

 

Közösségi oldal menedzsmenttel kapcsolatos adatfeldolgozás összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

megbízó Partner érdekében a közösségi oldal menedzsmentjeönkéntes hozzájárulás,Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő által menedzselt közösségi oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelikLásd részletesen az adatfeldolgozás tájékoztatójában/leírásábanérintett kérésére törlésig.

a megbízás megszűnéséig

elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően elektronikusan, manuálisan történikÉrintettek
Hírlevél küldése adatfeldolgozóként összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamMódForrás
a címzett rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő megbízó Partnerének legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, lényegében rendszeres reklám-küldésönkéntes hozzájáruláson alapulMinden természetes személy, aki az Adatkezelő megbízó Parterének híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozikNév, e-mail címLeiratkozásig, megerősítésre nyitva álló határidő eredménytelen lejártáig, megbízó Partnerrel kötött megállapodás megszűnéséigfeliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan

küldés elektronikusan, automatizáltan

leiratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.

Érintettek
Fotó- és/vagy videófelvételek készítése adatfeldolgozóként összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamMódForrás
Érintettekről kép- és/vagy videófelvételek készítése a megbízó Partner utasításainak megfelelően. Cél tipikusan a megbízó Partner marketingje, ismertségének növeléseönkéntes hozzájáruláson alapulMinden természetes személy, aki az Adatkezelő, mint adatfeldolgozó által létrehozott felvételen szerepelKépmás, hangérintett kérésére törlésig,

megbízó Partner által meghatározott ideig,

megbízó Partnerrel kötött megbízás megszűnéséig

Elektronikusan, manuálisanÉrintettek
Nyereményjáték szervezése adatfeldolgozóként összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamMódForrás
a részvétel lehetővé tétele, az érintettek azonosítása a sorsolás során, valamint a kapcsolattartásönkéntes hozzájárulásMinden természetes személy, aki az Adatkezelő által lebonyolított nyereményjátékon adatainak megadásával részt kíván venni.lásd részletesen a nyereményjáték szabályzatában/tájékoztatójábancél megvalósulásáig, vagy elévülési időben

jelentkezés elektronikusan/papír alapon, manuálisan

sorsolás automatizáltan, vagy manuálisan (függően az adott sorsolás típusától

érintettek
Érintett hozzájáruló nyilatkozatainak rögzítésével kapcsolatos adatfeldolgozás összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
a hozzájáruló nyilatkozatok gyűjtése a megbízó Partner rendelkezéseinek megfelelően, továbbá megfelelni a GDPR rendelkezéseinek az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága tekintetében, valamint a hozzájárulás teljesítése szempontjából szükségesönkéntes hozzájárulásMinden természetes személy, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot adlásd részletesen a hozzájáruló nyilatkozatbanhozzájárulás visszavonásáig/törlésig

a hozzájáruló nyilatkozatok törlésére a visszavonást követő elévülési idő leteltét követően kerül sor

érintettek
 

Weboldal támogatási szolgáltatás és technikai support adatfeldolgozásának összefoglaló táblázata

CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
weboldal támogatási szolgáltatás és/vagy technikai support teljesítése a megbízó Partner érdekébenmegbízó Partner számára adott önkéntes hozzájáruláson, vagy az érintett és a megbízó Partner kötött megállapodáson, vagy a megbízó Partner jogos érdekén alapulMinden természetes személy, akinek adatát az Adatkezelő, mint adatfeldolgozó a weboldal támogatási szolgáltatás és/vagy technikai support során kezeliLásd az weboldal működése során kezelt adatokat, pl. regisztráció, bejelentkezés, rendelés, cookie-kezelés kapcsánhozzájárulás visszavonásáig/törlésig

a hozzájáruló nyilatkozatok törlésére a visszavonást követő elévülési idő leteltét követően kerül sor

Érintettek, megbízó Partner

Kelt: 2020. február hó 17.

Nagy Gábor Márton ügyvezető

PNGN Kft.

 

A PNGN Kft. INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI POLITIKÁJA

Időbeli hatály: Jelen Szabályzat 2020. február hó 24. napjától hatályos.

Személyi hatály: kiterjed az Adatkezelőre, így a Munkatársakra, valamint azokra a Partnerekre, és jogosultsággal rendelkező Tagokra, akik a jelen belső utasítás hatályát szerződésben vagy nyilatkozatban magukra nézve kötelezően elfogadták.

 

PNGN Kft. ügyvezetőjeként a következőket rendelem el:

 1. A fenti naptól a jelen utasítás mellékletében meghatározott Információbiztonsági Poltika lép hatályba.
 2. A Politika további rendelkezésig vagy visszavonásig hatályos. A fenti naptól a Politika korábbi verziója hatályon kívül van.
 3. Melléklet: Információbiztonsági Politika

A fentiek betartásával az adatvédelemmel és adatbiztonsággal kapcsolatos törvényi kötelezettségek teljesülnek.

Nagy Gábor Márton ügyvezető

PNGN Kft.

GDPR/PNGN/DPP/2020/1. sz. utasítás I. sz. melléklete: Információbiztonsági Politika

[önálló oldalon kezdődően]


A PNGN Kft. külső adatkezelési tájékoztatója

 

Időbeli hatály: Jelen Szabályzat 2020. február hó 24. napjától hatályos.

Személyi hatály kiterjed az Adatkezelőre, így a Munkatársakra, valamint azokra a Partnerekre, akik a Szabályzat hatályát szerződésben vagy nyilatkozatban magukra nézve kötelezően elfogadták.

PNGN Kft. ügyvezetőjeként a következőket rendelem el:

 

 1. A fenti naptól a jelen utasítás mellékletében meghatározott külső adatkezelési tájékoztató lép hatályba. A külső adatkezelési tájékoztató célja, hogy röviden, összefoglalóan, átláthatóan tájékoztassa az érintetteket az Adatkezelő adatkezeléseiről és egyéb érdemi tényekről.
 2. A tájékoztatót az érintettek számára elérhetővé kell tenni, a 3. pontnak megfelelően, továbbá el kell helyezni az Adatkezelő https://pngn.hu/ URL alatt elérhető weboldalán, továbbá papír alapon elérhetővé kell tenni a 2167 Vácduka, Ady Endre u. 52. / 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 14. I/4.; 1034 Budapest, San Marco u. 19. I. em. 1. alatt található címen.
 3. Az adatkezelési tevékenységek leírásában/tájékoztatójában beállott változásokat a külső adatkezelési tájékoztatóba átvezetni szükséges. A változások átvezetésének feladatával az Adatkezelő adatvédelmi vezetése Munkatársat/Partnert jelöl meg.
 4. Amennyiben jogszabály-változás következésben a tájékoztatást módosítani kell, úgy a külső adatkezelési tájékoztatót módosítani szükséges. A módosítás szövegezését az adatvédelmi tisztviselő / kapcsolattartó vagy e feladattal megbízott Munkatárs/Partner hozza létre és az Adatkezelő adatvédelmi vezetése hagyja jóvá.
 5. A módosított külső adatkezelési tájékoztatót nyilvánosságra hozni a 2. pontnak megfelelően.
 6. A külső adatkezelési tájékoztatót – ha az Adatkezelő adatvédelmi vezetése máshogyan nem határoz – legalább évente felülvizsgálni szükséges.

 

A fentiek betartásával a tájékoztatás kötelezettsége megvalósul.

 1. Melléklet: külső adatkezelési tájékoztató

Nagy Gábor Márton ügyvezető

PNGN Kft.

A PNGN Kft.

(al-)adatfeldolgozóinak, adattovábbítási címzettjeinek nyilvántartása

A PNGN Kft. (székhely: 2167 Vácduka, Ady Endre u. 52., cégjegyzékszám: 13-09-137961, adószám: 22706034-2-13, telefonszám: 70/3811178, e-mail: info@pngn.hu, önállóan képviseli: Nagy Gábor Márton ügyvezető), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket a következőkről:

 

 1. Adatkezelő, mint a megbízó Partner adatfeldolgozójának al-adatfeldolgozóinak listája:

Név:

Székhely:

Elérhetőségi adatok:

 

Név:

Székhely:

Elérhetőségi adatok:

 

Név:

Székhely:

Elérhetőségi adatok:

 

Név:

Székhely:

Elérhetőségi adatok:

 

Név:

Székhely:

Elérhetőségi adatok:

 

Név:

Székhely:

Elérhetőségi adatok:

 

Al-adatfeldolgozók által végzet al-adatfeldolgozási feladatok:

 • Al-adatfeldolgozóként érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás
 • Érintett által tett ajánlatkérési felhívással és az Adatkezelő (mint adatfeldolgozó) által tett ajánlatadással kapcsolatos al-adatfeldolgozás
 • Megállapodás megkötésében történő segítségnyújtás
 • Érintett hozzájáruló nyilatkozatainak rögzítésével kapcsolatos adatfeldolgozás
 • Érintetti (ügyfél) nyilvántartással kapcsolatos al-adatfeldolgozás
 • Ügyfél-átvilágítás feladatának teljesítése a megbízó Partner rendelkezése alapján

 

Adatkezelő kiszervezett könyvelési és bérszámfejtési feladatok ellátásával megbízott adatfeldolgozója:

Név:

Székhely:

Elérhetőségi adatok:

 

Adatkezelő tárhelyszolgáltatás feladatával megbízott adatfeldolgozója:

Név:

Székhely:

Elérhetőségi adatok:

 

Adatkezelő kiszervezett marketing feladataival megbízott adatfeldolgozója:

Név:

Székhely:

Elérhetőségi adatok:

 

Név:

Székhely:

Elérhetőségi adatok:

Végzett adatfeldolgozás célja:

 

Adatkezelő megrendelt terméket kiszállító Partnere:

Név:

Székhely:

Elérhetőségi adatok:

 

Adattovábbítás címzettje és célja:

Név:

Székhely:

Elérhetőségi adatok:

Adattovábbítás célja:


Lezárva: 2020. február hó 17. napján

Nagy Gábor Márton ügyvezető

PNGN Kft.

A PNGN Kft. ADATVÉDELMI MUNKATÁRSI KISOKOSA

Időbeli hatály: Jelen Szabályzat 2020. február hó 24. napjától hatályos.

Személyi hatály: kiterjed a Munkatársakra.

 

PNGN Kft. ügyvezetőjeként a következőket rendelem el:

 

 1. A fenti naptól a jelen utasítás mellékletében meghatározott Adatvédelmi Munkatársi Kisokost adom ki.
 2. A Kisokost minden, a személyi hatály alá tartozónak, így minden Munkatársnak ismernie kell. A Kisokos ismerete azonban nem mentesíti a Munkatársakat az adatvédelmi szabályozási portfólióba tartozó más dokumentumok elolvasása, megértése és betartása alól.
 3. A Kisokos további rendelkezésig vagy visszavonásig hatályos. A fenti naptól a Kisokos korábbi verziója hatályon kívül van.
 4. Melléklet: Adatvédelmi Munkatársi Kisokos

A fentiek betartásával az adatvédelemmel és adatbiztonsággal kapcsolatos törvényi kötelezettségek teljesülnek.

Nagy Gábor Márton ügyvezető

PNGN Kft.

GDPR/PNGN/AV/2020/06. sz. utasítás I. sz. melléklete: Adatvédelmi Munkatársi Kisokos

 

JAVASLATOK

 

Javaslat álláshirdetéshez/álláshirdetés szövegében:

 

A PNGN Kft. mindig a legmegfelelőbb jelöltet igyekszik megtalálni, tekintet nélkül a jelölt faji és etnikai hovatartozására, politikai beállítottságára, vallására vagy filozófiai meggyőződésére, szakszervezeti tagságára, egészségére vagy szexuális életére.

Kérjük, ne küldjön részünkre olyan önéletrajzot, motivációs levelet vagy más mellékletet, amely a következők valamelyikét vagy mindegyikét tartalmazza: fénykép, érdeklődési kör, hobbi, egyéb olyan adat, amely nem releváns a munkaviszony létesítése, teljesítése, megszűnése szempontjából.

Továbbá arra kérjük, hogy ne osszon meg velünk semmilyen az előző, vagy jelenlegi munkahelyével kapcsolatos üzleti titkot vagy vállalati információt.

Adatait a GDPR-nak (EU 2016/679 sz. rendelete), valamint a hatályos nemzeti jogszabályok és hatósági állásfoglalások, ajánlások alapján kezeljük a pozíció betöltéséig, vagy azt követően az Ön önkéntes hozzájárulásával a hozzájárulásban meghatározott célból és ideig.

Köszönjük a közreműködését!

 

Munkaköri leírások kiegészítési javaslata vezető beosztású munkatársak esetén:

 

Feladatok:

 

Munkavállaló köteles

 

 • megőrizni a feladatvégzése során tudomására jutott személyes adatokat, azokat az adott célokhoz kötötten kezeli, továbbá gondoskodik azok bizalmas kezeléséről, megvédi az adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől, valamint az elveszéstől, a fizikai károsodástól és a megsemmisüléstől.
 • betartani és betartatni a Munkáltató belső adatvédelmi szabályzatait, utasításait, előírásait, így különösen, de nem kizárólagosan a Belső adatvédelmi szabályzat, az iratkezelési szabályzat, az Informatikai felhasználói Szabályzat, az Adatvédelmi Incidens kezelési szabályzat rendelkezéseit.
 • együttműködni a mindenkori adatvédelmi tisztviselővel, ha ilyen pozíció betöltésre került.

 

Munkavállaló

 

 • hozzáfér a területére vonatkozó korlátozottan kezelt személyes adatokhoz;
 • ellátja és betartja az Adatvédelmi szervezetben (lásd Belső adatvédelmi szabályzat) meghatározott feladatokat.

 

Felelősség:

 

Munkavállaló felelős a munkaviszonyával összefüggésben, vagy arra tekintettel tudomására jutott személyes adatok és üzleti titkok megőrzéséért.

Munkavállaló kijelenti, hogy tudomásul vette, hogy az előírások megszegése esetén a magatartás, vagy mulasztás jellegétől függően büntetőjogi és/vagy polgári jogi és/vagy munkajogi felelősséggel tartozik.

 

Munkaköri leírások kiegészítési javaslata beosztott munkatársak esetén:

 


Munkavállaló köteles

 

 • megőrizni a feladatvégzése során tudomására jutott személyes adatokat, azokat az adott célokhoz kötötten kezeli, továbbá gondoskodik azok bizalmas kezeléséről, megvédi az adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől, valamint az elveszéstől, a fizikai károsodástól és a megsemmisüléstől.
 • betartani és betartatni a Munkáltató belső adatvédelmi szabályzatait, utasításait, előírásait, így különösen, de nem kizárólagosan a Belső adatvédelmi szabályzat, az iratkezelési szabályzat, az Informatikai felhasználói Szabályzat, az Adatvédelmi Incidens kezelési szabályzat rendelkezéseit.
 • együttműködni a mindenkori adatvédelmi tisztviselővel, ha ilyen pozíció betöltésre került.

Munkavállaló

 

 • ellátja és betartja az Adatvédelmi szervezetben (lásd Belső adatvédelmi szabályzat) meghatározott feladatokat;
 • adategyeztetést hajt végre ügyfelekkel, partnerekkel kapcsolatban a munkakört közvetlenül irányító által meghatározottak szerint.

Felelősség:

 

Munkavállaló felelős a munkaviszonyával összefüggésben, vagy arra tekintettel tudomására jutott személyes adatok és üzleti titkok megőrzéséért.

Munkavállaló kijelenti, hogy tudomásul vette, hogy az előírások megszegése esetén a magatartás, vagy mulasztás jellegétől függően büntetőjogi és/vagy polgári jogi és/vagy munkajogi felelősséggel tartozik.

 

Javaslat adatvédelmi kapcsolattartó munkaköri leírásához:

 

Feladatok:

 

Munkavállaló

 

 1. közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában;
 2. tájékoztat és szakmai tanácsot ad az Munkáltató vagy az adatfeldolgozó, továbbá az adatkezelést végző Munkatársak részére kötelezettségeikkel kapcsolatban;
 3. ellenőrzi a 2011. évi CXII. törvény a GDPR, valamint az adatvédelemre, adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi és adatkezelési szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását;
 4. kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel a Munkáltatót vagy az adatfeldolgozót;
 5. elkészíti és folyamatosan karbantartja az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályozási portfóliót;
 6. ellenőrzi a belső adatvédelmi nyilvántartások vezetését;
 7. gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról;
 8. kérésre szakmai tanácsot ad a Munkatársak számára,
 9. tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a hatásvizsgálat elvégzését;
 10. együttműködik és kapcsolatot tart a felügyeleti hatósággal;
 11. ellát egyéb, jogszabályokban meghatározott feladatokat.

 

Munkaszerződés kiegészítési javaslata:

 

Munkavállaló tudomásul veszi, hogy a Munkáltató a munkaszerződés megkötéséhez szükséges adatait a GDPR 6. cikk 1. b. pontja alapján, megállapodás megkötésének jogalapjával kezeli, továbbá, hogy megadott adatait a tevékenységhez szükséges mértékben közli harmadik személyekkel a Munkáltató vagy harmadik fél jogos érdeke, vagy jogi kötelezettség teljesítése alapján (pl. adóhatóság felé a Munkavállaló bejelentése kapcsán), vagy más jogalappal. Az adatkezelés időtartama a keresetre és szolgáltati időre vonatkozó adatok vonatkozásában a Munkavállalóra vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt követő 5 év, más, munkajogi elévülési időben kezelt adatok vonatkozásában 3 év, polgári jogi elévülési időben kezelt adatok vonatkozásában 5 év. Adattovábbítás esetén a Munkáltató a Munkavállalóval közli az adatközlés címzettjét és az adatközlés pontos célját, ha a tájékoztatást jogszabály egyébként ki nem zárja. Munkavállaló adatait a Munkáltató közli továbbá a Munkavállaló felé előzetesen megnevezett, adatfeldolgozási feladatokat ellátó könyvelővel, bérszámfejtővel is, ha e feladatokat harmadik személy látja el.

Munkáltató a jelen munkaszerződéstől formailag elkülönülő, a szerződésben foglaltaknál részletesebb adatkezelési tájékoztatót a Munkavállaló rendelkezésére bocsátotta a Munkavállaló adatainak kezelésével kapcsolatban, továbbá átadta a Munkáltató belső adatvédelmi szabályozási portfólióját, amelyek vonatkozásában a Munkavállaló tudomásul vételi nyilatkozatot tett. Munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott személyes és különleges adatot, üzleti titkot, a Munkáltatóra és annak tevékenységére vonatkozó alapvető információkat, valamint a cég ügyfeleire vonatkozó információkat bizalmasan kezelni. A szabályok megsértése felmondási okként kezelendő.”

 

Javaslat szerződésekbe:

 

Érintettel kötött megállapodás esetén, kivéve a munkavállalói szerződéseket:

 


A PNGN Kft. (vagy lehet helyette írni, hogy megbízó, megrendelő, stb.) a szerződő fél (lehet helyette írni, hogy megbízott, stb.) a jelen szerződésben rögzített és a teljesítés során tudomására jutott személyes adatait az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27. napján elfogadott – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló – 2016/679. számú rendeletének (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, a Felek között létrejövő szerződés megkötése, teljesítése céljából kezeli. Amennyiben az adatok tárolásának további szükségessége egyéb okból, célból vagy jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából nem áll fenn, úgy a PNGN Kft. az adatokat a jogviszony elévülési idejében kezeli. A PNGN Kft. messzemenőkig elkötelezett az adatvédelem mellett és a személyes adatokat a GDPR, a 2011. évi CXII. törvény, valamint más vonatkozó jogszabályok, továbbá az ezekkel összhangban levő belső szabályozása alapján kezeli, betartva az adatbiztonság követelményét. Szerződő fél adataihoz fűződő jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés/elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság, stb.) a PNGN Kft. a jelen szerződésben megjelölt címére küldött nyilatkozattal élhet, továbbá fordulhat panasszal a NAIH-hoz (www.naih.hu), valamint ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz. Szerződő fél a PNGN Kft. kapcsolattartójának szerződésben rögzített és a teljesítés során tudomására jutott személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján, jogos érdekből kezeli, amely tényről a PNGN Kft. tájékoztatja a kapcsolattartó munkavállalóját.

 

Szervezettel kötött megállapodás kiegészítési javaslata, amikor az érintett kapcsolattartó, képviselő és a PNGN Kft. vállalkozási feladatokat lát el a megrendelő számára:

 


Adatvédelem, adatkezelés

 

 1. Szerződő Felek a szerződésben rögzített, illetve a Felek képviselői, kapcsolattartói által a szerződés teljesítése során egymás rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, jogos érdekből, a Felek között létrejövő szerződés teljesítése során felmerülő azonosítás és kapcsolattartási célból kezelik. Abban az esetben, ha a Megrendelő természetes személynek minősül (adatvédelmi szempontból), úgy adatait a PNGN Kft. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, a szerződés teljesítése jogalappal kezeli.
 2. Szerződő fél a másik Fél kapcsolattartói adatait a másik Féltől érkező törlési/változási jelzést követő legrövidebb, ésszerű időn belül törli nyilvántartásából, egyébként Szerződő Felek a jelen szerződésben papír alapon rögzített adatokat, tekintettel arra, hogy a szerződés a 2000. évi C. törvény 166. §-a alapján számviteli bizonylatnak minősül, amelyet a 169. § alapján legalább 8 évig olvasható formában meg kell őrizni, ezen időtartamban kezelik.
 3. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződésben megnevezett képviselőjük/kapcsolattartójuk személyében beálló változást haladéktalanul, de legfeljebb 5 napon belül írásban bejelentik egymásnak. PNGN Kft. évente adategyeztetést hajt végre a kezelt adatok kapcsán, amely során a PNGN Kft. együttműködni köteles.
 4. Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződésben aktuálisan megnevezett képviselőjüket/kapcsolattartójukat tájékoztatják adataik másik Fél által történő kezelésének tényéről, valamint jogaikról.
 5. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy bármelyik Szerződő Fél kapcsolattartója, képviselője, vagy a természetes személynek minősülő Megrendelő, mint érintett jogosult jogaival (pl. a tájékoztatás, a hozzáférés, a helyesbítés, a törlés, az elfeledtetés, a korlátozás, a tiltakozás, az adathordozhatóság) élni a másik Fél elérhetőségére küldött kérelemmel, továbbá panasszal fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz. Szerződő Felek kijelentik, hogy érintett jogérvényesítése esetén a jogérvényesítés címzettje, mint önálló adatkezelő vizsgálni köteles a jogérvényesítés feltételeit, korlátait. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett az adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról a Szerződő Fél írásban köteles tájékoztatni az érintettet jogszabályban meghatározott határidőn belül.
 6. Szerződő Felek kötelesek betartani a GDPR, az Infotv, valamint más vonatkozó jogszabályok adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatos előírásait, és kijelentik, hogy e jogszabályoknak megfelelő belső adatvédelmi szabályozással rendelkeznek, amelyet folyamatosan naprakészen tartanak.
 7. PNGN Kft. tájékoztatja a Megrendelőt, hogy számos adatkezelési cél alapján kezel még személyes adatokat, amelyek vonatkozásában a naprakész adatkezelési tájékoztatók elérhetők a PNGN Kft. honlapján, illetve a PNGN Kft. székhelyén és telephelyein papír alapon is.
 8. Amennyiben a PNGN Kft. a Megrendelő utasítására érintettek személyes adatait dolgozza fel az adott, a Megrendelő érdekében kifejtett tevékenysége során, úgy a Szerződő Felek a jelen szerződésre hivatkozó adatfeldolgozási megállapodást kötelesek egymással kötni.