Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató a közösségi oldalakon végzett adatkezelések kapcsán

A PNGN Szolgáltató Kft. adatkezelési tájékoztatója közösségi oldalon végzett adatkezelése kapcsán

A PNGN Szolgáltató Kft. (székhely:1034 Budapest, San Marco utca 19. 1/1, 01-09-401627, adószám: 22706034-2-41, telefonszám: +36 70 631 5834, e-mail: info@pngn.hu, önállóan képviseli: Nagy Gábor ügyvezető), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt összefoglalóan és röviden a közösségi oldalakon végzett adatkezelési tevékenységéből, valamint egyéb érdemi tényekről.

Közösségi oldalakon történő marketinggel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
Adatkezelő marketingjeÖnkéntes hozzájárulásAzon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik, vagy más interakciót végeznekpublikus név, e-mail cím, komment, üzenet, más interakcióÉrintett kérésére törlésig, vagy jogos érdek megszűnéséigÉrintettek

 

 1. Hol található meg az Adatkezelő?

Adatkezelő elérhető a https://www.instagram.com/pngncreativeagency/; https://www.behance.net/info3997; https://www.youtube.com/channel/UCEkKSrmERPJHNKYP7BdBPdA; https://vimeo.com/pngn oldalakon.

 1. Történik közös adatkezelés?

A facbook.com és a facebook vonatkozású oldalak kapcsán történő adatkezelés során közös adatkezelés történik.

Kapcsolattartásra kijelölt Adatkezelő:  PNGN Szolgáltató Kft. (székhelye: 1034 Budapest, San Marco utca 19. 1/1., 01-09-401627, adószáma: 22706034-2-41, képviselő neve: Nagy Gábor ügyvezető, e-mail cím: info@pngn.hu, telefonszám: +36 70 631 5834)

További adatkezelő a Facebook.com és a Facebook-vonatkozású oldalak tekintetében:

Facebook Ireland Limited

4 Grand Canal Square

Grand Canal Harbour

Dublin 2 Ireland (továbbiakban: Facebook vagy FB)

Adatkezelő véleménye az, hogy ha más közösségi oldalt szolgáltató adatkezelési szabályzatában, tájékoztatójában vagy általános szerződési feltételeiben (üzleti feltételeiben) másként nem rendelkezik, a facebook-vonatkozású oldalakon túl, az adott oldal adatfeldolgozónak minősül.

 1. Mi az adatkezelés fő célja?

Az adatkezelés célja végső soron az Adatkezelő tartalmainak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.

 1. Milyen jogalappal történik az adatkezelés?

Az Adatkezelő a megadott adatokat az érintett előzetes és önkéntes hozzájárulása alapján kezeli.

 1. Kik az érintettek?

Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik, vagy más interakciót végeznek.

 1. Milyen adatok kezelése történik?

Az adatkezelés során a következő adatokat kezeli az Adatkezelő az alább meghatározott célokból:

érintett publikus neve                    azonosítás, FB oldal működése során az

Adatkezelő számára elérhetővé tett adat

érintett publikus fotója                  azonosítás, FB oldal működése során az

Adatkezelő számára elérhetővé tett adat

érintett publikus e-mail címe         kapcsolattartás, FB oldal működése során

az Adatkezelő számára elérhetővé tett

adat

érintett közösségi oldalon

keresztül küldött üzenete              kapcsolattartás, válaszadás alapja

érintett általi értékelés,

vagy más művelet                        minőségjavítás, vagy az egyéb művelet

célja

Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.

 1. Melyek a Facebook által kezelt adatok?

Érintett az oldalelemzések adatainak Facebook által létrehozott tájékoztatóját itt olvashatják el: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

 1. Mennyi ideig kezeli az adatokat az Adatkezelő?

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig tart.

 1. Honnan vannak az adatok?

Az adatok forrása az érintett.

 1. Történik továbbítás harmadik fél részére?

Az Adatkezelő által nem történik, a Facebook részéről az Adatkezelő számára nem ismert ilyen továbbítás.

 1. Történik automatizált adatkezelés, profilalkotás?

Nem történik.

 1. Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

A PNGN Szolgáltató Kft. az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

  • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
  • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
  • arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
  • arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
  • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
  • arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.
 1. Egyéb

Adatkezelő végez egyéb adatkezeléseket, amelyeket formailag különálló tájékoztatókban találhat meg az érintett.

 1. Milyen jogai vannak az érintetteknek?

Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

 

Előzetes tájékozódáshoz való jogHozzáférés jogaHelyesbítés jogaTörlés jogaKorlátozásAdat-hordozhatóságTiltako-zásHozzájárulás visszavonása
Hozzájárulás
Megállapodás
Jogi kötelezettség
Létfontosságú érdek
Közfeladat, közhatalmi jog.
Jogos érdek

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai (1034 Budapest, San Marco utca 19. 1/1.) vagy e-mail-es elérhetőségre (info@pngn.hu) küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet.

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso

Lezárva: 2021. március hó 31. napján

Nagy Gábor ügyvezető

PNGN Szolgáltató Kft.