Általános Szerződési Feltételek

TARTALOMMARKETING SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

I. ÁLTALÁNOS ADATOK

1. Szolgáltató neve és címe, egyéb adatai

Cégnév: PNGN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1034 Budapest, San Marco utca 19. 1/1,
Iroda, levelezési cím: 1034 Budapest, San Marco utca 19. I. em. 1. a.
Cégjegyzékszám: 01-09-401627
Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 22706034-2-41
E-mail cím: info@pngn.hu
Telefonszám: +36 70 381 1178
Pénzforgalmi jelzőszám: CIB Bank Zrt. – HU07 10700134-73181288-51100005
Kamarai Tagság: Pest megyei Ipar Kamara

 

2. ÁSZF elérhetősége

2.1 A tartalommarketing szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételek elérhetőségét a Szolgáltató egy erre a célra létrehozott és a Megbízó részére hozzáférhetővé tett elektronikus tárhelyen biztosítja.

2.2 A Szolgáltató az ÁSZF-et a Megbízó kérésére elektronikus levélben, illetve nyomtatott formában is a Megbízó rendelkezésére bocsátja.

2.3 Az ÁSZF két részből áll a jelen törzsszövegből és az annak mellékletét képező megrendelőlapból. Amennyiben a felek az ÁSZF-től el kívánnak térni, azt külön írásbeli megállapodással, a Megrendelőlapon rögzítve tehetik meg, ennek hiányában az ÁSZF rendelkezései alkalmazandók. A két dokumentum közötti eltérés esetén a Megrendelőlapban foglalt rendelkezések az irányadók.

 

2. ÁSZF tárgyi hatálya, a szolgáltatás tárgya

2.1. Az ÁSZF a Szolgáltató tartalommarketing szolgáltatásaira terjed ki, melynek keretében a Szolgáltató a Megbízó marketing és üzleti céljainak támogatása érdekében online hirdetési hálózatokon, úgy, mint a Google Ads, facebook, instagram stb. megjelenő hirdetéseinek megtervezését, elkészítését, kezelését és optimalizálását látja el (a „Szolgáltatás”). A Szolgáltatás kiterjed mind a Megbízó szöveges hirdetéseinek, mind pedig az esetleges nem szöveges kreatívjainak (például, de nem kizárólagosan: kép, flash, videó kreatívok) beállításaira és kezelésére.

2.2. Az ÁSZF a Szolgáltatás vonatkozásában az ezen szolgáltatások igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza.

A2.3. z egyes szolgáltatások vonatkozásában a jelen ÁSZF rendelkezései értelemszerűen csak akkor alkalmazandóak, amennyiben azok a szolgáltatás jellegéből adódóan az adott szolgáltatásra értelmezhetőek.

2.4. A Szolgáltató tájékoztatja a Megbízót, hogy az adott online hirdetési felület üzemeltetőjével (az „Üzemeltető”) a Szolgáltató szerződéses viszonyban nem áll, a hirdetés elhelyezésére a Megbízó és az Üzemeltető között jön létre szerződés. A Szolgáltató és a Megbízó között a Megbízó adott online hirdetési felületen megjelenő hirdetésének beállítására, kezelésére és felügyeletére jön létre szerződés.

4. A Szolgáltató felelőssége kizárólag a Szolgáltatás nyújtása körében ellátandó feladatok célszerű és szakszerű ellátására terjed ki azonban azok eredményéért a Szolgáltató nem felel, így különösen a Szolgáltatót nem terheli felelősség az online hirdetési felületeken megjelenő hirdetéseinek a Megbízó árbevételére gyakorolt hatásáért.

 

II. Szolgáltatási szerződés megkötése és feltételei, Teljesítése

1. Megrendelés, a szerződés létrejötte

1.1. A Megbízó a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényét a Szolgáltatónak írásban, elektronikus úton a Szolgáltató által erre a célra rendszeresített űrlap használatával jelentheti be.

1.2. A Szolgáltató az igény bejelentését követően nyilvántartásba veszi az igényt rögzítve az igény adatait, majd ezt követően haladéktalanul, de legfeljebb az igény bejelentését követő 15 napon belül megvizsgálja az igény teljesíthetőségét, majd annak eredményéről értesíti a Megbízót közölve a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó ajánlatát (a „Megrendelőlap”).

1.3. A Szolgáltatás pontos tartalmát és nyújtásának idejét a Szolgáltató a Megrendelőlapon rögzíti.

1.4. A szerződés a Megbízó ajánlatot elfogadó, a szerződés megkötésére irányuló jognyilatkozatának megtétele alapján jön létre. A Megbízó a szerződés megkötésére irányuló jognyilatkozatát a Megrendelőlap aláírásával teszi meg. A szerződés akkor jön létre, amikor a következő feltételek együttesen teljesülnek: a Szolgáltató által aláírt Megrendelőlapot a Megbízó aláírja és az a Szolgáltatóhoz megérkezik.

1.5. Ráutaló magatartással jön létre a szerződés, ha a Szolgáltató szóban vagy írásban vagy elektronikusan közölt ajánlatát a Megbízó ráutaló magatartással fogadja el, különösen, ha a Szolgáltató a kért szolgáltatás teljesítését megkezdte és a Megbízó a szolgáltatást bizonyítható módon igénybe vette. A szerződés létrejöttének napja a ráutaló magatartás tanúsításának napja. A Megbízó ráutaló magatartásának minősül a Szolgáltatás igénybevétele és/vagy ellenértékének megfizetése, rendelkezés a Szolgáltatással kapcsolatban, illetve megbízói minőségben történő eljárás a Szolgáltató bármely kapcsolati csatornáján.

 

2. Szerződő felek jogai és kötelezettségei

2.1. A Szolgáltató köteles nyújtani a Megbízó által megrendelt és általa vállalt Szolgáltatásokat, míg a Megbízó köteles a hirdetéskezelést biztosító költség viselésére, illetve a Szolgáltató részére megbízási díj fizetésére.

2.2. Szolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy a szerződés tárgyát képező tevékenység a tevékenységi körébe tartozik, továbbá a Szolgáltatás nyújtásához szükséges tapasztalattal és szakértelemmel rendelkezik.

2.3. A Szolgáltató törekszik arra, hogy a megbízói igények lehető legteljesebb körű felmérését követően a Megbízó számára optimális, költséghatékony, szakszerű és célszerű szolgáltatásokat nyújtson.

2.4. A felek megállapodnak, hogy a Megbízó hozzáférést biztosít a Megbízó online hirdetési felülethez tartozó fiókjához a Szolgáltató számára az ehhez szükséges címek, felhasználói nevek és jelszavak stb. Szolgáltató rendelkezésére bocsátásával, melynek eredményeképpen a Szolgáltató egyaránt jogosult fiókjai beállításait módosítani, azon tevékenységet végezni.

2.5. A felek rögzítik, hogy az adott online hirdetéskezelési felülethez tartozó fiók működéséhez szükséges költségek megfizetése a Megbízót terheli.

2.6. A Megbízó kijelenti, hogy a közötte és az Üzemeltető között az online hirdetési felület tekintetében létrejött szolgáltatási szerződés rendelkezéseit megismerte és megértette.

2.7. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató kizárólag abban az esetben tudja az általa vállalt szolgáltatásokat teljesíteni, amennyiben a Megbízó hirdetése élő státuszú és működik.

2.8. Megbízó köteles a Szolgáltató szerződésszerű teljesítését elfogadni, továbbá a díjat a Szolgáltató részére megfizetni.

2.9. Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a szerződés időtartama alatt folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően időben elsősorban írásban, de elektronikusan vagy szóban is tájékoztatják egymást, illetve szükség esetén bármely fél kérésére megbeszélést szerveznek a szerződés teljesítéséről és közölnek minden olyan információt, kérdést vagy adatot, ami a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

2.10. A Szolgáltató köteles a Megbízó utasításait követni. A Szolgáltató a Megbízó utasításától akkor térhet el, ha ezt a Megbízó érdeke feltétlenül megköveteli, és a Megbízó előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megbízót késedelem nélkül értesíteni kell.

2.11. Ha a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Szolgáltató köteles a Megbízót erre figyelmeztetni. Ha a Megbízó a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Szolgáltató a szerződést felmondhatja, vagy a feladatot a Megbízó utasításai szerint, a Megbízó kockázatára elláthatja. Meg kell tagadnia az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

2.12. A Megbízó köteles megtéríteni az utasítás teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket. A Szolgáltató az utasítás teljesítését megfelelő biztosíték adásához kötheti. Ha a Megbízó nem ad megfelelő biztosítékot, a Szolgáltató az utasítás teljesítését megtagadhatja.

2.13. A Szolgáltató köteles a Megbízót tevékenységéről és a feladat állásáról kívánságára, szükség esetén e nélkül is tájékoztatni. A Szolgáltató köteles a Megbízót tájékoztatni, ha közreműködő igénybevétele vált szükségessé, vagy ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá. A Szolgáltató köteles a Megbízót a megbízás teljesítéséről késedelem nélkül értesíteni.

2.14. Megbízó biztosítja a Szolgáltatás nyújtásához szükséges elképzeléseit, elvárásait.

2.15. Amennyiben a Szolgáltató tartalomgyártási tevékenységet nem végez, illetve, ha azzal a Megbízó rendelkezik a Megbízó gondoskodik róla, hogy a Szolgáltatás nyújtásához mindennemű szöveges anyag és egyéb (kép, hang, mozgókép stb.) tartalmi elem Szolgáltató rendelkezésére álljon. Megbízó kijelenti, hogy ezen szövegek és egyéb tartalmi elemek szerzői jogaival rendelkezik.

2.16. A Megbízó köteles a Szolgáltató által kért információkat a Szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. Ha a Megbízó a kért információ átadására nem jogosult vagy nem adja át, a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban emiatt bekövetkező késedelemért vagy más szerződésszegésért Szolgáltató nem felel.

2.17. Ha a Megbízó nem adta meg a Szolgáltató részére mindazon információt, ami a Szolgáltatás nyújtásához szükséges, Szolgáltató köteles erről a tényről értesíteni a Megbízót, egyúttal megjelölve a hiányos információn alapuló teljesítés várható következményeit. Ha Megbízó az esetleges következmények ismeretében is ragaszkodik a teljesítés változatlan formában történő elvégzéséhez, az ebből eredő károk Megbízót terhelik.

2.18. Ha Megbízó téves információt adott, és a Szolgáltató az ilyen feladatkört betöltő személyektől elvárható gondosság és szakértelem ellenére sem ismerhette fel az információ téves mivoltát, vagy az információ helyességéhez Megbízó a Szolgáltató aggályait tartalmazó értesítést követően is ragaszkodott, az ebből eredő károkért Megbízó felel.

2.19. Amennyiben a Megbízó és az általa kijelölt személy a szerződés szerinti, a Szolgáltatóval való együttműködésre vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, úgy a Szolgáltató mentesül az ebből eredő szerződésszegésének következményei alól.

2.20.  A felek a szerződés teljesítésének irányítására és az egymással való kapcsolattartásra kapcsolattartókat neveznek ki.

 

 3. A szolgáltatás nyújtása, teljesítése és elfogadása

A szerződés meghatározott feladatok ellátásra vagy határozatlan időtartamra jön létre.

A felek annak létrejöttétől számított 1 (egy) hónapon belül a Szolgáltató a Megbízóval előzetesen egyeztetettek szerint megtervezi és kialakítja a Megbízó üzleti céljainak és elképzeléseinek legmegfelelőbb, azokhoz leginkább alkalmazkodó, valamint legköltséghatékonyabb fiók beállításokat.

A Szolgáltató által elvégzendő pontos feladatok, illetve nyújtott szolgáltatások körét a Megrendelőlap szabályozza.

A Szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelőlapon nem rögzített új egyedi megbízói igények Szolgáltató általi teljesítésére új egyedi megbízási szerződést nem szükséges kötni, azonban azok teljesítését a Megbízó által fizetendő és közösen rögzített megbízási díj nem foglalja magába. Az ilyen egyedi igények teljesítésére a Felek egyedi megállapodása irányadó, mind annak tartalmát, mind pedig annak ellentételezését illetően. A Megbízó a megbízási szerződéssel nem érintett további szolgáltatás iránti, illetve új megrendelés iránti igényét jogosult elektronikus levélben jelezni a Szolgáltatónál.

 

III. Díjazás, Fizetési feltételek

 1. Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtásáért a Megrendelőlapban rögzített díjazásra, mint megbízási díjra (a „Megbízási Díj”) jogosult.
 2. A Megbízó a Szolgáltató által végzett tevékenységért a Megbízási Díjat havonta köteles megfizetni.
 3. Az első havi Megbízási Díj a szerződés létrejöttétől számított három (3) munkanapon belül esedékes, a Szolgáltató által kiállított számla ellenében. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatót nem terheli munkavégzési kötelezettség az első havi megbízási díj Megbízó általi megfizetését megelőzően.
 4. A Megbízó minden további havi Megbízási Díjat tárgyhónapban fizeti meg a Szolgáltató részére, a Szolgáltató által kiállított számla ellenében.
 5. A Megbízási Díj a nem szöveges kreatívok elkészítését nem foglalja magába.
 6. Az egyedi igények Szolgáltató általi teljesítéséért a Megbízó a Megbízási Díjon felül további megbízási díj fizetésére köteles a Szolgáltató részére. Ennek összegét a felek egyedi megállapodása szabályozza. A Megbízó tudomásul veszi, hogy az egyedi igények Szolgáltató általi teljesítése a Megbízót terhelő havi megbízási díj összegét is befolyásolhatja. Erről a Felek kötelesek megállapodni, rögzítve a havonta fizetendő megbízási díj új összegét.
 7. A Megbízó köteles a Megbízási Díjat Szolgáltató által kiállított számla ellenében a számla kiállításának napjától számított nyolc (8) napon belül kiegyenlíteni a számlán feltüntetett bankszámlaszámra történő átutalás útján.
 8. A Megbízó köteles a Megbízási Díjat annak esedékességekor megfizetni. A Megbízó a késedelembe esés napjától a Ptk. 6:48. §, illetve 6:155. §-a szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. A Megbízó késedelme esetén – a késedelem első napjától – továbbá érvényesítheti a Szolgáltató a Ptk. 6:155.§ (2) bekezdése szerinti, 40 eurónak megfelelő behajtási költségátalányt is a Megbízón, a Szolgáltatónak a követelése behajtásával kapcsolatos költségeinek fedezésére.
 9. A Szolgáltató a Megbízó fizetési késedelme esetén a fizetési határidő lejártát követő napon elektronikus levél útján fizetési emlékeztetőt küld a Megbízó részére. A Megbízó a fizetési emlékeztető kézhezvételétől számított öt (5) munkanapon belül köteles a Megbízási Díjat kiegyenlíteni.
 10. Amennyiben a Megbízó a fizetési emlékeztető kézbesítését követően a Megbízási Díjat kiegyenlíti, úgy a Szolgáltató a Megbízóval szemben késedelmi kamatot nem érvényesít.
 11. Amennyiben a Megbízó a Szolgáltató által megküldött fizetési emlékeztetőre sem egyenlíti ki az esedékes Megbízási Díjat, úgy a Szolgáltató fizetési felszólítást küld Megbízója részére elektronikus levél útján, amit követő öt (5) munkanapon belül köteles a Megbízó a Megbízási Díj kiegyenlítésére.
 12. Amennyiben a Megbízó a fizetési felszólítás kézbesítését követően sem egyenlíti ki a Megbízási Díjat, úgy a Szolgáltató jogosult a Ptk. 6:139. §-a alapján a Megbízási Díj teljes kiegyenlítéséig a Szolgáltatás teljesítését felfüggeszteni. Amennyiben a Szolgáltatás felfüggesztése ellenére a Megbízó késedelme eléri a harminc (30) napot, akkor a Szolgáltató jogosult a szerződést további határidő biztosítása nélkül a szerződést felmondani. A Szolgáltatás felfüggesztése az esedékessé váló további Megbízási Díj megfizetésére nincs kihatással, a Megbízó annak megfizetésére a Szolgáltatás felfüggesztésétől függetlenül köteles.
 13. Szolgáltató felelőssége kizárólag a részére ténylegesen megfizetett Megbízási Díj erejéig terjed. A Szolgáltató a szándékosan okozott károkért teljes felelősséggel tartozik.

 

IV. Szerződés megszüntetése

1. A szerződés megszüntethető közös megegyezéssel, valamint rendes, illetve azonnali hatályú felmondással.

2. A szerződés megszüntetésének bármelyik formája kizárólag írásban gyakorolható. Az egyoldalú rendes, illetve azonnali hatályú felmondást a másik félhez címzett postai levél útján jogosultak a felek gyakorolni.

3. A szerződés rendes felmondással történő megszüntetése esetén a felmondási idő 30 nap.

4. A felmondás annak közlésével hatályosul. Rendes felmondás esetén a Megbízó a felmondási idő teljes időtartamára köteles a Megbízási Díjat megfizetni, a Szolgáltató pedig köteles a szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget tenni.

5. A Szerződő felek a közöttük fennálló jogviszonyt azonnali hatállyal a másik fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak megszüntetni.

6. A Szolgáltató különösen az alábbi esetekben jogosult a jogviszonyt azonnali hatállyal megszüntetni:

6.1. amennyiben a Megbízó a megbízási díj fizetési kötelezettségével 30 napot meghaladó fizetési késedelembe esik,

6.2. amennyiben a Megbízó nem tesz eleget az online hirdetési felület Üzemeltetője felé fennálló kötelezettségének,

6.3. amennyiben a Megbízónak az online hirdetési felület fiókján végzett tevékenységei, beállítás módosításai lehetetlenné teszik, megakadályozzák vagy jelentősen megnehezítik, hogy a Szolgáltató megfelelően eleget tudjon tenni szerződéses vállalásainak,

6.4. amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Megbízó valamely, az online hirdetési felület Üzemeltetője felé fennálló kötelezettségét vétkesen megszegte,

6.5. amennyiben a Megbízó valamely, a szerződésben rögzített lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi.

7. A Megbízó különösen az alábbi esetekben jogosult a jogviszonyt azonnali hatállyal megszüntetni:

7.1. amennyiben a Szolgáltató a szerződésben foglalt vállalásait nem teljesítve súlyos szerződésszegést követ el a szerződés valamely lényeges rendelkezése tekintetében és ezzel a Megbízónak kárt okoz,

7.2. amennyiben a Szolgáltató valamely rá irányadó határidőt a Megbízó külön, póthatáridőt biztosító felszólítása ellenére sem tart be,

7.3. amennyiben kötelezettség vállalásával szemben a Szolgáltató nem biztosít hozzáférést a Megbízó részére a Megbízó online hirdetési felület fiókjához, vagy megszüntetné azt,

7.4. amennyiben a Szolgáltató valamely szerződésben rögzített lényeges kötelezettségét súlyosan megszegve a Megbízónak kárt okoz.

 

V. Vegyes rendelkezések

 1. Titoktartási kötelezettség

A felek kötelezik magukat arra, hogy a szerződéssel kapcsolatos titoktartás biztosítására a szerződés hatálya alatt tudomásukra jutott minden adatot és információt bizalmasan kezelnek, és azt sem a szerződés időtartama alatt, sem a szerződés megszűnését követően nem hozzák nyilvánosságra.

 1. Adatvédelmi rendelkezések

A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása során a Megbízó kezelésében lévő személyes adatokra vonatkozóan adatkezelési tevékenységet végezhet. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Szolgáltatás nyújtása folyamán adatkezelési vagy adatfeldolgozási tevékenységet végez, akkor az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú általános adatvédelmi rendeletének („GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek („Infotv.”) az adatkezelőre, illetve adatfeldolgozóra előírt rendelkezései szerint jár el.

A Szolgáltatás nyújtásával összefüggő részletes adatvédelmi feltételeket a Szolgáltató külön, ezen tárgyú dokumentuma tartalmazza.

 1. A Szerződés teljessége

A szerződés a felek közötti tárgybeli megállapodás valamennyi feltételét magában foglalja (teljességi záradék). Ha a szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik, a szerződés hatályon kívül helyez minden a szerződés tárgyát képező, felek között megtett korábbi nyilatkozatot, ajánlatot, megállapodást vagy egyezséget. A szerződésbe nem foglalt nyilatkozatok, ajánlatok, megállapodások vagy egyezségek nem képezik a szerződés részét.

 1. Referenciaként való hivatkozás

A Szolgáltató jogosult a Megbízó részére a szerződés alapján végzett Szolgáltatásra referenciaként a Megbízó előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül is hivatkozni.

 1. Vis maior

E pont értelmezésében vis maior eseménynek minősül az érintett fél érdekkörén kívül eső okból eredő, elháríthatatlan esemény, így különösen (i) Magyarország Alaptörvénye szerinti különleges jogrend kihirdetésére okot adó esemény, függetlenül attól, hogy a különleges jogrend kihirdetésére ténylegesen sor került-e, (ii) katasztrófaveszély vagy katasztrófa, (iii) sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, a fél munkavállalói által végrehajtott sztrájk vagy munkabeszüntetés kivételével.

Egyik fél sem felelős a szerződés szerinti kötelezettségeinek nem-, hibás- vagy késedelmes teljesítéséért, ha azt az előző pontban meghatározott vis maior esemény okozta. Vis maior esemény bekövetkezte esetén az érintett fél köteles a másik felet írásban haladéktalanul értesíteni.

Vis maior esemény időtartama alatt a szerződés hatálya szünetel, abban a mértékben, amennyiben a szerződés teljesítése a vis maior esemény miatt nem lehetséges.

 1. Értesítések, tájékoztatások

A szerződés hatálya alá tartozó értesítések és tájékoztatások egymás irányába akkor hatályosak, ha azokat – az arra előírt alakban és úton – írásban, személyesen vagy könyvelt postai küldeményként, illetve elektronikus levél útján juttatják el.

Kézbesítettnek minősül az az értesítés is, amelynek a postai tértivevénye „nem kereste” vagy „az átvételt megtagadta” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz. Elektronikus levél útján közölt nyilatkozatok azok elküldését követő napon kézbesítettnek tekintendőek.

 1. ÁSZF módosítása

Szolgáltató az ÁSZF módosításának jogát fenntartja, azt egyoldalúan bármikor módosíthatja.

 1. Irányadó jog, jogvita

A jelen Szerződésre a magyar jog az irányadó. Bármely vita eldöntésére, amely a szerződéssel kapcsolatos, a felek a magyar polgári perrendtartás szerinti magyar bírósághoz fordulhatnak.