Általános Szerződési Feltételek

WEBSITE FEJLESZTŐI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

Jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a PNGN Kft. által kínált website fejlesztői szolgáltatások igénybevételének feltételeit az azt igénybe vevők részére.

 

I. ÁLTALÁNOS ADATOK

 

1. Fejlesztő neve és címe, egyéb adatai

Cégnév: PNGN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1034 Budapest, San Marco utca 19. 1/1,
Iroda, levelezési cím: 1034 Budapest, San Marco utca 19. I. em. 1. a.
Cégjegyzékszám: 01-09-401627
Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 22706034-2-41
E-mail cím: info@pngn.hu
Telefonszám: +36 70 381 1178
Pénzforgalmi jelzőszám: CIB Bank Zrt. – HU07 10700134-73181288-51100005

Kamarai Tagság: Pest megyei Ipar Kamara
Tárhelyszolgáltató: BlazeArts Kft., mely a FORPSI kereskedelmi védjegye alatt működik (székhelye: H-6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8, cégjegyzékszáma: 03-09-109150, adószáma: 12539833-2-03)
A Fejlesztőt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján a NAIH-86536/2015 számon vette nyilvántartásba “marketing” megnevezésű adatkezelésre.

 

2. ÁSZF elérhetősége, a Fejlesztő internetes honlapjának címe

1. A website fejlesztői szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételek elérhetőségét a Fejlesztő egy erre a célra létrehozott és a Megrendelő részére hozzáférhetővé tett elektronikus tárhelyen biztosítja.

2. A Fejlesztő az ÁSZF-et a Megrendelő kérésére elektronikus levélben, illetve nyomtatott formában is a Megrendelő rendelkezésére bocsátja.

3. Az ÁSZF két részből áll a jelen törzsszövegből és az annak mellékletét képező megrendelőlapból. Amennyiben a felek az ÁSZF-től el kívánnak térni, azt külön írásbeli megállapodással, a Megrendelőlapon rögzítve tehetik meg, ennek hiányában az ÁSZF rendelkezései alkalmazandók. A két dokumentum közötti eltérés esetén a Megrendelőlapban foglalt rendelkezések az irányadók.

 

3. ÁSZF tárgyi hatálya, a szolgáltatás tárgya

3.1. Az ÁSZF a Fejlesztő alábbiakban megnevezett website fejlesztési szolgáltatásaira (a „Szolgáltatás”) terjed ki:

3.1.2. Website teljes grafikai megjelenésének tervezése és kivitelezése, a Megrendelő előzetesen közölt igényei alapján. A Fejlesztő biztosítja az ehhez szükséges grafikákat, egyéb illusztrációkat, melyeknek szerzői jogával rendelkezik.

3.1.3. Website elkészítése, beüzemelése és hibaelhárítása.

3.1.4. Website beüzemelése után annak fenntartása, hibaelhárítása, elvárható működésének biztosítása, tartalmának karbantartása a Megrendelő által biztosított anyagok alapján.

3.1.5. Websitehoz kapcsolódó további online kreatív anyagok elkészítése eseti megrendelések alapján.

3.1.6. Website grafikai megjelenésének, szerkezeti struktúrájának, valamint felhasználói funkcióinak módosítása, bővítése, e módosítások, bővítések tervezése és kivitelezése eseti megrendelés alapján.

3.2 Az ÁSZF a fentiekben nevesített szolgáltatások vonatkozásában az ezen szolgáltatások igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza.

3.3 Az egyes szolgáltatások vonatkozásában a jelen ÁSZF rendelkezései értelemszerűen csak akkor alkalmazandóak, amennyiben azok a szolgáltatás jellegéből adódóan az adott szolgáltatásra értelmezhetőek.

 

II. Fejlesztői szerződés megkötése és feltételei, Teljesítése

 

1. Megrendelés, a szerződés létrejötte

1.1. Megrendelő a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényét a Fejlesztőnek írásban, elektronikus úton a Fejlesztő által erre a célra rendszeresített űrlap használatával jelentheti be.

1.2. A Fejlesztő az igény bejelentését követően nyilvántartásba veszi az igényt rögzítve az igény adatait, majd ezt követően haladéktalanul, de legfeljebb az igény bejelentését követő 15 napon belül megvizsgálja az igény teljesíthetőségét, majd annak eredményéről értesíti a Megrendelőt közölve a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó ajánlatát (a „Megrendelőlap”).

1.3. A Szolgáltatás pontos tartalmát és nyújtásának határidejét a Fejlesztő a Megrendelőlapon rögzíti.

1.4. A szerződés a Megrendelő ajánlatot elfogadó, a szerződés megkötésére irányuló jognyilatkozatának megtétele alapján jön létre. A Megrendelő a szerződés megkötésére irányuló jognyilatkozatát a Megrendelőlap aláírásával teszi meg. A szerződés akkor jön létre, amikor a következő feltételek együttesen teljesülnek: a Fejlesztő által aláírt Megrendelőlapot a Megrendelő aláírja, az a Fejlesztőhöz megérkezik és a Megrendelő a Fejlesztői díj 50 %-át a Fejlesztő részére megfizeti.

1.5. Ráutaló magatartással jön létre a szerződés, ha a Fejlesztő szóban vagy írásban vagy elektronikusan közölt ajánlatát a Megrendelő ráutaló magatartással fogadja el, különösen, ha a Fejlesztő a kért szolgáltatás teljesítését megkezdte és a Megrendelő a szolgáltatást bizonyítható módon igénybe vette. A szerződés létrejöttének napja a ráutaló magatartás tanúsításának napja. A Megrendelő ráutaló magatartásának minősül a Szolgáltatás igénybevétele és/vagy ellenértékének megfizetése, rendelkezés a Szolgáltatással kapcsolatban, illetve megrendelői minőségben történő eljárás a Fejlesztő bármely kapcsolati csatornáján.

 

2. Szerződő felek jogai és kötelezettségei

2.1. Fejlesztő köteles a megrendelt Szolgáltatás nyújtására az ehhez szükséges anyagi-technikai feltételek biztosításával és a Megrendelő elvárásainak megfelelő teljesítésére.

2.2. Fejlesztő kijelenti és szavatolja, hogy a szerződés tárgyát képező tevékenység a tevékenységi körébe tartozik, továbbá a Szolgáltatás nyújtásához szükséges tapasztalattal és szakértelemmel rendelkezik.

2.3. Megrendelő köteles a Fejlesztő szerződésszerű teljesítését elfogadni, továbbá a díjat a Fejlesztő részére megfizetni.

2.4. Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a szerződés időtartama alatt folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően időben elsősorban írásban, de elektronikusan vagy szóban is tájékoztatják egymást, illetve szüksége esetén bármely fél kérésére megbeszélést szerveznek a szerződés teljesítéséről és közölnek minden olyan információt, kérdést vagy adatot, ami a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

2.5. Megrendelő biztosítja a website grafikai tervezéséhez szükséges, a kívánt küllemre vonatkozó elképzeléseit, valamint a website felhasználói funkcióival kapcsolatos elvárásainak pontos leírását, a kívánt felhasználói funkciók specifikációját.

2.6. Megrendelő gondoskodik róla, hogy a website elkészítéséhez szükséges mindennemű szöveges anyag és egyéb (kép, hang, mozgókép stb.) tartalmi elem Fejlesztő rendelkezésére álljon. Megrendelő kijelenti, hogy ezen szövegek és egyéb tartalmi elemek szerzői jogaival rendelkezik.

2.7. Megrendelő gondoskodik róla, hogy Fejlesztő hozzáférhessen a website tárhelyéhez, a website elemeit FTP protokoll használatával fel- illetve letölthesse, a website funkcionalitását tesztelhesse. Az ehhez szükséges címeket, felhasználói neveket és jelszavakat Fejlesztő rendelkezésére bocsátja, amennyiben a 3.1.2 pontban említett funkciók megvalósításához szükséges.

2.8. A website beüzemelése után Megrendelő gondoskodik róla, hogy a tartalmi frissítésekhez szükséges mindennemű szöveges anyag és egyéb (kép, hang, mozgókép stb.) tartalmi elem Fejlesztő rendelkezésére álljon. Megrendelő kijelenti, hogy ezen szövegek és egyéb tartalmi elemek szerzői jogaival rendelkezik.

2.9. A Megrendelő továbbá köteles a Fejlesztő által kért információkat a Szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben a Fejlesztő rendelkezésére bocsátani. Ha a Megrendelő a kért információ átadására nem jogosult vagy nem adja át, a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban emiatt bekövetkező késedelemért vagy más szerződésszegésért Fejlesztő nem felel.

2.10. Ha a Megrendelő nem adta meg a Fejlesztő részére mindazon információt, ami a Szolgáltatás nyújtásához szükséges, Fejlesztő köteles erről a tényről értesíteni a Megrendelőt, egyúttal megjelölve a hiányos információn alapuló teljesítés várható következményeit. Ha Megrendelő az esetleges következmények ismeretében is ragaszkodik a teljesítés változatlan formában történő elvégzéséhez, az ebből eredő károk Megrendelőt terhelik.

2.11. Ha Megrendelő téves információt adott, és a Fejlesztő az ilyen feladatkört betöltő személyektől elvárható gondosság és szakértelem ellenére sem ismerhette fel az információ téves mivoltát, vagy az információ helyességéhez Megrendelő a Fejlesztő aggályait tartalmazó értesítést követően is ragaszkodott, az ebből eredő károkért Megrendelő felel.

2.12. A Fejlesztő köteles a Megrendelőt tevékenységéről kívánságára, szükség esetén e nélkül is tájékoztatni, különösen, ha más személy igénybevétele vált szükségessé vagy ha felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá, valamint köteles a Megrendelőt értesíteni minden olyan tudomására jutó körülményről, amely a kellő időre való teljesítést veszélyezteti, vagy gátolja. A tájékoztatás, értesítés elmulasztásából eredő károkért a Fejlesztő tartozik felelőséggel.

2.13. A Fejlesztő a szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése során köteles betartani a Megrendelő írásban adott utasításait és előírásait. Ha Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, Fejlesztő köteles erre a Megrendelő figyelmét felhívni. Fejlesztő a Megrendelő utasításaitól csak abban az esetben térhet el, ha ezt a Megrendelő érdeke megköveteli, és a Megrendelő előzetes értesítésére már nincs mód.

2.14. Amennyiben a Megrendelő és az általa kijelölt személy a szerződés szerinti, a Fejlesztővel való együttműködésre vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, úgy a Fejlesztő mentesül az ebből eredő szerződésszegésének következményei alól.

2.5. A felek a szerződés teljesítésének irányítására és az egymással való kapcsolattartásra kapcsolattartókat neveznek ki.

 

 

3. A szolgáltatás nyújtása, teljesítése és elfogadása

3.1. A Fejlesztő vállalja, hogy a Szolgáltatást a Megrendelőlapon rögzített időpontig elkészíti és átadja a Megrendelő nevében eljáró, arra jogosult személy számára.

3.2. A website fejlesztése a szerződés létrejöttétől, valamint a fejlesztéshez szükséges összes elképzelés, ismertetés, specifikáció, szöveges anyag és egyéb tartalmi elem Megrendelőtől való kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül kezdődik. A Fejlesztő a fejlesztés kezdő időpontjáig a Megrendelő által a websitera vonatkozó információk alapján összeállítja a website kiinduló állapotát.

3.3. Fejlesztő a Megrendelő által szolgáltatott elképzelések, ismertetések, specifikációk, szöveges anyagok és egyéb tartalmi elemek alapján elkészíti a teljesítés első szakaszát képező kreatív anyagokat kreatív terv formájában. A kreatív terv olyan statikus képi elemek, valamint az ezekhez kapcsolódó esetleges kiegészítő szöveges leírások összessége, melyek a website tényleges megjelenését, kinézetét hűen tükrözik, de funkcionalitásával még nem rendelkeznek.

3.4. Megrendelőnek az elkészült kreatív tervet 5 munkanapon belül, változtatás esetén 2 munkanapon belül véleményeznie kell, majd a kreatív tervet írásban hagyja jóvá. Amennyiben Megrendelő az első kreatív terv részére való átadásától számított 30 naptári napon belül nem hagyja jóvá írásban a kreatív tervet, a Fejlesztő kezdeményezheti jelen szerződés határozott időre szóló, 30 nappal történő meghosszabbítását.

3.5. Fejlesztő legfeljebb két teljes kreatív terv elkészítését vállalja. Amennyiben Megrendelő a második tervet is elveti, további tervek elkészítése csak külön díjazás ellenében és a teljesítési határidő meghosszabbításával történhet.

3.6. Megrendelő a kreatív anyagok jóváhagyásáig azokban tetszőleges számú változtatást igényelhet, melyek a terv egy-egy elemére (színekre, grafikai elemekre, elrendezésre stb.) vonatkoznak, ha azonban a változtatások következtében a terv teljes egésze megváltozik a kiinduló állapotához képest, az a kreatív terv elvetésének minősül, és a változtatások következtében létrejött terv új tervváltozatnak számít. Az így létrejött tervváltozatok is beleszámítanak a legfeljebb két teljes kreatív terv keretbe.

3.7. Annak megítélésére, hogy a változtatások során új tervváltozat jön-e létre, kizárólag Fejlesztő jogosult, ezen jogát Megrendelő nem vitatja. Amennyiben Fejlesztő úgy nyilatkozik, hogy a változtatások során új tervváltozat jött létre, Megrendelő dönthet úgy, hogy valamely korábbi tervváltozatot elfogadja, és semmilyen további módosítást nem eszközöl. Ez esetben a Fejlesztő az új tervváltozatot nem számítja elkészült tervváltozatnak.

3.8. A kreatív terv írásban történő jóváhagyása után a website megjelenésére vagy szerkezeti struktúrájára vonatkozó bármilyen változtatás csak a teljesítési határidő meghosszabbításával, és külön díjazás ellenében kerülhet megvalósításra.

3.9. A kreatív terv írásban történő jóváhagyása után kezdődik a website fejlesztésének második szakasza, ami a felhasználói funkciók elkészítését és/vagy implementálását, valamint a website tényleges kivitelezését jelenti.

3.10. A Megrendelő egyműködése körében köteles a fejlesztést nyomon követni és a website tervezetét véleményezni. A véleményezés azonban nem térhet el a jóváhagyott kreatív tervben lefektetett elképzelésekben, ismertetésekben, specifikációkban szereplő struktúrától és funkcionalitástól, valamint nem igényelhet az átadott szöveges anyagtól és egyéb tartalmi elemektől bármilyen jellegében jelentősen eltérő tartalom közzétételéhez szükséges módosításokat. Amennyiben Megrendelő a jóváhagyott kiviteli tervtől való eltérést eredményező módosításokat kér, arra a teljesítési határidő meghosszabbításával, és külön díjazás ellenében kerülhet sor.

3.11. A fejlesztés harmadik szakasza az elkészült és készre jelentett website átadása. A Fejlesztő amikor a website megjelenése, struktúrája, valamint funkcionalitása megfelel a kreatív tervben foglalt feltételeknek készre jelenti a websitetot és felhívja a Megrendelőt annak átvételére. Az átadásra a website végleges tárhelyére való feltöltésével és beüzemelésével kerül sor.

3.12. Megrendelő az átadást követő 5 munkanapon belül köteles ellenőrizni a website kreatív tervnek való megfelelőségét és a Szolgáltatás meg nem felelésére vonatkozó kifogásait írásban közölni a Fejlesztővel.

3.13. Ha a websitetal szemben jelzett kifogás szerint a hiányosság miatt a website nem vehető át, a Megrendelő a website átvételét megtagadja, azzal, hogy az átvételt gátló hibáról vagy hiányosságról köteles Fejlesztőt kifogás formájában írásban értesíteni, amely során ki kell térnie arra is, hogy a megjelölt hiba és/vagy hiányosság miért akadályozza az website átvételét, egyéb esetekben a Megrendelő a websitetot átveszi.

3.14. Az átadás során felmerülő hibákat a Felek három kategóriába sorolják:

3.14.1. kritikus prioritású hiba

A website egészének, jól elkülöníthető részének, egyes alapfunkcióinak használatát lehetetlenné tevő, vagy olyan súlyos mértékben korlátozó hiba, hogy a website, az érintett rész vagy az érintett funkció a napi tevékenység végzése során nem vehető igénybe, illetve csak olyan ésszerűtlen erőfeszítések árán használható, amelyek gazdasági szempontból nem indokoltak. Ebbe a hibakategóriába tartoznak például a következők: a website gyakori, előre nem látható és ki nem védhető leállása, összeomlása, amikor a hiba fennállása miatt újra kell indítani az websitetot, az adatbázis vagy az adatállomány súlyos sérülése, integritásának, konzisztenciájának sérülése, indokolatlan további manuális feldolgozást igénylő szituációk előállása, akadály, amely olyan súlyos hibát jelent, hogy a website használata nem folytatható semmilyen módon.

3.14.2. súlyos prioritású hiba

Az website valamelyik funkciójának működését gátló hiba, amely miatt az adott funkció nem használható rendeltetésszerűen, de a hibás rész megkerülhető vagy nem gátolja a Megrendelőt az alapvető funkció(k)hoz való hozzáférésben, az elkészült website nem működésképtelen, de működése korlátozott, vagy hibás.

3.14.3. egyéb hiba

Az előbbi pontok szerinti hibákon kívüli hiba, úgy, mint grafikai vagy vizuális hiányosság pl. hiányzó kép, elmozdult gomb vagy űrlap-elem.

3.15. A Megrendelő a website átvételét nem tagadhatja meg olyan hiányosságok és hibák alapján, amely nem akadályozza a website egészének rendeltetésszerű használatát, azaz amelyek nem esnek a fenti osztályozás szerinti kritikus prioritású hiba kategóriájába.

3.16. A kifogás megérkezését követően Fejlesztő a Megrendelővel egyeztetett időpontig köteles a hibát kijavítani. A felek eltérő megállapodása hiányában a hibajavítási határidő 5 munkanap.

3.17. Amennyiben a Fejlesztő nem ért egyet a hiba minősítésével és a hiba kategóriák között kétkategóriányi különbség van, a felek rövid úton egyeztetést folytatnak le. Amennyiben az egyeztetés sikertelen, a hiba kategóriája kritikus prioritású hiba jelzése esetén súlyos prioritású hibának minősül. Ha a hibakategóriák között egy osztálynyi különbség van a Megrendelő jelzése szerint történik a hibajavítás. A hibabejelentésre a kapcsolattartók jogosultak. Amennyiben a hibát nem a kapcsolattartó jelenti be, vitás esetben a hibakategória meghatározása a Fejlesztő értékelése szerint történik.

3.18. Ha a Megrendelő az átadást követő 5 munkanapon belül nem vagy nem megfelelő tartalommal él kifogással a nyújtott Szolgáltatással szemben, akkor a Szolgáltatást elfogadottnak és teljesítettnek kell tekinteni. A kifogásbejelentési határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

3.19. A Fejlesztő támogatási szolgáltatás és a technikai support igénybevételét biztosítja külön díj ellenében a Megrendelő részére. A Fejlesztő az alábbi támogatási szolgáltatások nyújtását vállalja a website éles üzembe állítását követő 24 hónapos időszakra vonatkozóan:

3.19.1. továbbfejlesztési, rendszer-frissítési szolgáltatás: az átadást követő 6 hónapban havi 5 fejlesztői nap, az ezt követő 18 hónapban pedig havi 1 fejlesztői nap (azaz együttesen 60 fejlesztői nap),

3.19.2. technikai segítségnyújtás (szakmai támogatás, tanácsadás): 24 hónapos időtartamra   havi   1   fejlesztői   nap (azaz   összesen   24   fejlesztői   nap).

3.20. A támogatási szolgáltatásokban foglalt fejlesztői napokat a Megrendelő szabadon hívhatja le, viheti át következő hónapra, illetve hozhatja előre, azzal, hogy legfeljebb a rendelkezésre álló 3 hónapos mennyiség hívható le előre, valamint az átadást követő 6 hónapban a fel nem használt keretből legfeljebb 2 havi, az ezt követő időszakban legfeljebb 6 havi mennyiség vihető át a következő hónapra. A Megrendelő csak a ténylegesen lehívott fejlesztői napok után fizet, és fenntartja annak a lehetőségét, hogy nem hívja le a teljes keretet.

3.21. A fenti keret esetleges kimerülése esetén, vagy ettől függetlenül a Megrendelő ezirányú döntése alapján (pl. a fejlesztés során felmerülő változtatási igények kezelésére) technikai support óra-, illetve napidíj szerinti megrendelésre is sor kerülhet a Megrendelő részéről. Technikai support alapján történő megrendelésre legfeljebb az átadást követő 24 hónapos időtartam lejártáig kerülhet sor.

3.22. A Megrendelő – a támogatási szolgáltatások és technikai support alapján – a fejlesztett websitetal összefüggésben részéről esetileg felmerülő feladatok tartalmát, megvalósításának idejét, valamint a fejlesztett websitetal arányos tervezett ráfordítását (fejlesztői, technikai support óra/nap) a szerződés keretein belül előzetesen egyezteti a Fejlesztővel, és ennek eredményeként dönt a feladat megvalósításáról, vagy nem megvalósításáról.

3.23. A fejlesztő kötelezettséget vállal a feladatmennyiségének felbecsülésére, valamint annak elvégzésére, kivéve, ha a megrendelt feladat olyan mértékű átalakítást igényelne a fejlesztett websiteton, amely aránytalan terhet róna a Fejlesztőre.

 

III. Díjazás, Fizetési feltételek

 

1. Vállalkozói díj

1. Fejlesztő a Szolgáltatás nyújtásáért a Megrendelőlapban rögzített díjazásra, mint vállalkozói díjra (a „Vállalkozói Díj”) az alábbiak szerint jogosult:

1.2. a website fejlesztési tevékenységéért a website, mint szellemi tulajdon felhasználásáért járó díjat is magában foglaló fejlesztői díj (a „Fejlesztői Díj”), míg

1.3. a támogatási szolgáltatásokért és technikai supportért szolgáltatási díj (a „Fenntartási Díj”) illeti meg.

2. A Vállalkozói Díj a Fejlesztőnek a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden költséget magában foglal.

 

2. Fizetési feltételek

2.1. A Fejlesztői Díj az alábbi feltételek teljesülése és ütemezés szerint esedékes és illeti meg a Fejlesztőt:

2.1.1. a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés létrejöttével a fejlesztő a Fejlesztési Díj 50%-ára, majd

2.2.2. a website Megrendelő részére való átadásával a Fejlesztő a Fejlesztői Díj fennmaradó 50 %-ára jogosult.

2.2. Megrendelő a Fejlesztői Díjat annak esedékessé válását követő 8 napon belül, míg a Fenntartási Díjat havonta előre köteles megfizetni minden hónap 10. napjáig a Fejlesztő I.1. pontban megadott bankszámlájára történő banki átutalással.

2.3. Fejlesztő köteles az esedékes Vállalkozói Díjról számlát kiállítani és azt a Megrendelő részére benyújtani. Amennyiben a számla tartalmi vagy formai okból nem befogadható az a Megrendelő fizetési kötelezettségét nem érinti, az itt meghatározott fizetési határidők a befogadhatók és aszerint köteles fizetési kötelezettségét teljesíteni.

2.4 Ha Megrendelő fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, Fejlesztő jogosult késedelmi kamatot érvényesíteni, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti késedelmi kamat. A 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén a Fejlesztőt a késedelmi kamatokon felül az esedékes Vállalkozói Díj 20 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér is megilleti.

2.5. A Fejlesztő továbbá a Megrendelő fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén jogosult a Szolgáltatás nyújtása körében létrehozott elemek feletti hozzáférési jogosultságok korlátozására vagy a fizetési kötelezettség teljesítéséig a Megrendelő hozzáféréseinek ideiglenes felfüggesztésére.

 

 

IV. Szerzői jogi rendelkezések

1. A Fejlesztő a Megrendelőnek a szerződés teljesítése során létrehozott és átadott websitera, mint szerzői jogilag védett műre annak teljes védelmi idejére vonatkozó, földrajzi korlátozás nélküli, kizárólagos felhasználási jogot enged a mű minden ismert felhasználási módjára, így különösen a mű tetszőleges példányszámú többszörözésére, terjesztésére, nyilvános előadására, nyilvánossághoz való közvetítésére attól az időponttól kezdődően, amikor a Megrendelő a Felhasználási Díjat teljes egészében megfizette a Fejlesztő részére.

2. A Fejlesztői Díj késedelmes megfizetése a felhasználási jog a késedelem megszüntetésig nem illeti meg a Megrendelőt, addig az időpontig a Fejlesztő ezen jog jogosultja.

3. A Megrendelő a websitetot csak a Fejlesztő előzetes hozzájárulását követően módosíthatja (dolgozhatja át) és csak a Fejlesztő hozzájárulásával jogosult a közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonában álló leányvállalatára, saját tulajdonosára és a saját tulajdonosának közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonában álló más leányvállalatára átruházni, valamint csak így jogosult e személyek részére a fentiek szerinti alfelhasználási jogot engedni.

4. A Megrendelő köteles a Fejlesztő vagy a website más szerzőjének nevét a websiteon feltüntetni, annak átdolgozás vagy átdolgozásnak nem minősülő megváltoztatása esetén, valamint a Megrendelő a felhasználásra irányadó keretek között jogosult a websitetot saját nevében a nyilvánosság előtt felhasználni.

5. A Fejlesztői Díj a Fejlesztő által biztosított felhasználás ellentételezését (felhasználási díjat) is magában foglalja.

6. A Fejlesztő vállalja, hogy a Fejlesztői Díj megfizetését követően a forráskódot letétbe helyezi, melyet a Megrendelő az esetleges hibajavításra szabadon felhasználhat.

7. A Megrendelő a forráskódot a rendszer továbbfejlesztésére abban az esetben használhatja fel, ha a Megrendelő felkérésére a Fejlesztő nem vállalja vagy nem tudja elvégezni a website továbbfejlesztését, illetve, ha azt csak aránytalan feltételek mellett vállalja. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a rendszer továbbfejlesztésére vonatkozóan a Megrendelő olyan igényeket fogalmaz meg, amelyek a jelen szerződésben szabályozott keretek között nem valósíthatók meg, illetve a továbbfejlesztést a Fejlesztő a Megrendelő megítélése szerint csak aránytalan feltételek mellett vállalja, a Fejlesztőt a továbbfejlesztésre vonatkozóan megilleti az első és az utolsó ajánlattétel joga.

8. Fejlesztő biztosítja, hogy az általa nyújtott Szolgáltatáshoz történő más informatikai alkalmazás illesztése esetén – amennyiben az általa a szerződés során átadott dokumentációk nem elégségesek az illeszkedés megfelelő specifikálásához a Megrendelő a szükséges mértékig felhasználhatja a forráskódot.

9. A Fejlesztő minden általa végrehajtott változtatás esetén vállalja annak átvezetését a forráskódban és az aktuális állapot szerinti forráskód letétbe helyezését.

10. Jelen pontban írt feltételek nem vonatkoznak a harmadik fél által készített, kereskedelmi forgalomban beszerezhető (illetve ingyenesen hozzáférhető) szoftverelemekre.

 

 

V. Szerződés megszűnése, megszüntetése, szavatosság

 

1. Szerződés megszűnése

1.1. A szerződés megszűnik a szerződés teljesülésével, a szavatossági kötelezettségek tekintetében pedig azok teljesülésével.

1.2. A szerződés megszűnik továbbá, ha

1.2.1. a Felek bármelyike a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor eláll;

1.2.2. a Felek bármelyike a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a Felek bármelyike ismételten és súlyosan megszegi a szerződésben foglalt valamely lényeges kötelezettségét, és ezen kötelezettségszegését a másik Fél teljesítésre való írásbeli felszólításának kézhezvételét követően a felhívásban szereplő méltányos időtartamon belül nem orvosolja;

1.2.3. a Felek bármelyike 30 napos felmondási idővel a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozatával felmondja.

1.3. A Megrendelő elállása vagy felmondása esetén Megrendelő köteles a Fejlesztőnek a Vállalkozói Díj arányos részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a Fejlesztői Díjat nem haladhatja meg.

 

2. Szavatosság

2.1. A Fejlesztő a Szolgáltatás hibátlan nyújtásáért szavatosságot vállal. A szavatosság időtartama 12 hónap, mely időtartam a website átadásával veszi kezdetét.

2.2. A Fejlesztő szavatossága kiterjed az elkészült website jogszabályokban, a szerződésben, a kreatív tervekben foglalt valamennyi követelménynek, előírásnak, szabványnak való megfelelőségére. A Fejlesztő az ettől való eltéréseket a szavatosság időtartama alatt hibamenedzsment keretében javítja.

2.3. A Fejlesztő a szavatosság keretében köteles a hibát kijavítani. A hiba bejelentésére, minősítésére, kezelésére a szerződés korábbi pontjaiban írtak megfelelően irányadók. A Megrendelő kizárólag a hiba kijavítását követelheti, annak kicserélésére vagy árleszállításra nem jogosult.

2.4. A Fejlesztő szavatolja, hogy a websiteon harmadik személynek nincsen olyan joga, így különösen szellemi alkotásokra vonatkozó joga (pl: szerzői joga, szabadalma vagy védjegye), amely a Megrendelőnek a website jelen szerződés szerinti hasznosításához szükséges jogát korlátozná vagy akadályozná.

2.5. A Fejlesztő vállalja, hogy ha a websiteon harmadik személynek ilyen joga lenne, a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb az értesítéstől számított 45 napon belül megszerzi a harmadik személy hozzájárulását, vagy a websitetot olyan módon átdolgozza, hogy a harmadik személy joga a website felhasználását ne korlátozza vagy akadályozza.

 

VI. Vegyes rendelkezések

 

1. Titoktartási kötelezettség

A felek kötelezik magukat arra, hogy a szerződéssel kapcsolatos titoktartás biztosítására a szerződés hatálya alatt tudomásukra jutott minden adatot és információt bizalmasan kezelnek, és azt sem a szerződés időtartama alatt, sem a szerződés megszűnését követően nem hozzák nyilvánosságra.

 

2. Adatvédelmi rendelkezések

A Fejlesztő a Szolgáltatás nyújtása során a Megrendelő személyes adataira vonatkozóan adatkezelési tevékenységet végezhet. A Fejlesztő kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Szolgáltatás nyújtása folyamán adatkezelési tevékenységet végez, akkor az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú általános adatvédelmi rendeletének („GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek („Infotv.”) az adatkezelőre előírt rendelkezései szerint jár el. 

A Szolgáltatás nyújtásával összefüggő részletes adatvédelmi feltételeket a Fejlesztő külön, ezen tárgyú dokumentuma tartalmazza.

 

3. A Szerződés teljessége

A szerződés a szerződő felek közötti tárgybeli megállapodás valamennyi feltételét magában foglalja (teljességi záradék). Ha a szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik, a szerződés hatályon kívül helyez minden a szerződés tárgyát képező, felek között megtett korábbi nyilatkozatot, ajánlatot, megállapodást vagy egyezséget. A szerződésbe nem foglalt nyilatkozatok, ajánlatok, megállapodások vagy egyezségek nem képezik a szerződés részét.

 

4. Referenciaként való hivatkozás

A Fejlesztő jogosult a Megrendelő részére a szerződés alapján végzett Szolgáltatásra referenciaként a Megrendelő előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül is hivatkozni.

 

5. Vis maior

E pont értelmezésében vis maior eseménynek minősül az érintett fél érdekkörén kívül eső okból eredő, elháríthatatlan esemény, így különösen (i) Magyarország Alaptörvénye szerinti különleges jogrend kihirdetésére okot adó esemény, függetlenül attól, hogy a különleges jogrend kihirdetésére ténylegesen sor került-e, (ii) katasztrófaveszély vagy katasztrófa, (iii) sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, a fél munkavállalói által végrehajtott sztrájk vagy munkabeszüntetés kivételével.

Egyik fél sem felelős a szerződés szerinti kötelezettségeinek nem-, hibás- vagy késedelmes teljesítéséért, ha azt az előző pontban meghatározott vis maior esemény okozta. Vis maior esemény bekövetkezte esetén az érintett fél köteles a másik felet írásban haladéktalanul értesíteni.

Vis maior esemény időtartama alatt a szerződés hatálya szünetel, abban a mértékben, amennyiben a szerződés teljesítése a vis maior esemény miatt nem lehetséges.

 

6. Értesítések, tájékoztatások

A szerződés hatálya alá tartozó értesítések és tájékoztatások egymás irányába akkor hatályosak, ha azokat írásban, személyesen vagy könyvelt postai küldeményként, illetve elektronikus levél útján, a Megrendelőlapon meghatározott címekre és személyek részére juttatják el.

Kézbesítettnek minősül az az értesítés is, amelynek a postai tértivevénye „nem kereste” vagy „az átvételt megtagadta” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.

 

7. ÁSZF módosítása

Fejlesztő az ÁSZF módosításának jogát fenntartja, azt egyoldalúan bármikor módosíthatja.

 

8. Irányadó jog, jogvita

A jelen Szerződésre a magyar jog az irányadó. Bármely vita eldöntésére, amely a szerződéssel kapcsolatos, a felek a magyar polgári perrendtartás szerinti magyar bírósághoz fordulhatnak.