Adatkezelési tájékoztató

Igényfelméréssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

A PNGN Szolgáltató Kft. adatkezelési tájékoztatója igényfelmérés kapcsán

A PNGN Szolgáltató Kft. (székhely:1034 Budapest, San Marco utca 19. 1/1.,  01-09-401627, adószám: 22706034-2-41, telefonszám: +36 70 631 5834, e-mail: info@pngn.hu, önállóan képviseli: Nagy Gábor ügyvezető), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt összefoglalóan és röviden az igényfelmérés során végzett adatkezelési tevékenységeől, valamint egyéb érdemi tényekről.

 

Igényfelmérés során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés
Célajánlatkérés
Jogalapönkéntes hozzájárulás
ÉrintettekAzon természetes személyek, akik az Adatkezelő weboldalán elérhető igényfelmérő adatai alapján beazonosíthatóak
Adatkategórianév, e-mail cím, telefonszám, adott válaszok, adatkezelési tájékoztató tudomásul vételének időpontja, beküldés időpontja
Időtartamigényfelmérésre adott ajánlat érvényességi idejének lejártáig, amennyiben nem kerül elfogadásra. Ha elfogadásra kerül, a kötendő szerződés mellékleteként kezelendő.

vagy korábban: érintett kérésére törlésig

Módelektronikusan, manuálisan történik
Forrásérintettek

 

 1. Mi az adatkezelés fő célja?

Az adatkezelés célja végső soron az érintett felé megfelelő ajánlat adása az igényfelmérés során megadott információk alpaján.

 1. Milyen jogalappal történik az adatkezelés?

Az Adatkezelő a megadott adatokat az érintett előzetes és önkéntes hozzájárulása alapján kezeli.

 1. Kik az érintettek?

Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő weboldalán elérhető igényfelmérő adatai alapján beazonosíthatóak.

 1. Milyen adatok kezelése történik?

Az adatkezelés során a következő adatokat kezeli az Adatkezelő az alább meghatározott célokból:

 

névazonosítás, megszólítás
e-mail címkapcsolatfelvétel (pontosítás, ajánlatadás)
telefonszámkapcsolatfelvétel (pontosítás)
adott válaszokajánlat kidolgozása
adatkezelési tájékoztató tudomásul vételének időpontja, beküldés időpontjakésőbbi bizonyítás

 

 1. Mennyi ideig kezeli az adatokat az Adatkezelő?

Az adatkezelés időtartama:

igényfelmérésre adott ajánlat érvényességi idejének lejártáig, amennyiben nem kerül elfogadásra.

Ha elfogadásra kerül, a kötendő szerződés mellékleteként kezelendő.

vagy ezeknél korábban: érintett kérésére törlésig

 1. Hogyan történik az adatkezelés?

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat tipikusan, de nem kizárólagosan a következő:

 • Érintett kitölti a weboldalon található igényfelmérőt, tudomásul veszi, elfogadja az adatkezelési tájékoztatót és beküldi az adatokat az Adatkezelő számára.
 • Adatkezelő az adatokat biztonságos csatornán keresztül kapja meg, majd feldolgozza.
 • Amennyiben kérdése merül fel, úgy érintettet kapcsolattartási adatain keresztül megkeresi.
 • Végül Adatkezelő ajánlatot ad.
 • Amennyiben nem kerül elfogadásra, az ajánlatot és az igényfelmérő adatait az Adatkezelő törli. Amennyiben elfogadásra kerül, úgy a kötendő szerződés részének tekinti és így kezeli.
 1. Milyen módon történik az adatkezelés?

Elektronikusan, manuálisan.

 1. Honnan vannak az adatok?

Az adatok forrása az érintett.

 1. Történik továbbítás harmadik fél részére?

Nem történik.

 1. Történik automatizált adatkezelés, profilalkotás?

Nem történik.

 1. Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

A PNGN Szolgáltató Kft. az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

  • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
  • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
  • arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
  • arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
  • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
  • arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.
 1. Egyéb

Adatkezelő végez egyéb adatkezeléseket, amelyeket formailag különálló tájékoztatókban találhat meg az érintett.

 1. Milyen jogai vannak az érintetteknek?

Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

 

Előzetes tájékozódáshoz való jogHozzáférés jogaHelyesbítés jogaTörlés jogaKorlátozásAdat-hordozhatóságTiltako-zásHozzájárulás visszavonása
Hozzájárulás
Megállapodás
Jogi kötelezettség
Létfontosságú érdek
Közfeladat, közhatalmi jog.
Jogos érdek

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai (1034 Budapest, San Marco utca 19. 1/1 vagy e-mail-es elérhetőségre (info@pngn.hu) küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet.

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso

Lezárva: 2021. március hó 31. napján

Nagy Gábor ügyvezető

PNGN Szolgáltató Kft.