Adatkezelési tájékoztató

Általános adatkezelési tájékoztató

A PNGN Szolgáltató Kft. általános adatkezelési tájékoztatója

A PNGN Szolgáltató Kft. (székhely:1034 Budapest, San Marco utca 19. 1/1,  01-09-401627, adószám: 22706034-2-41, telefonszám: +36 70 631 5834, e-mail: info@pngn.hu, önállóan képviseli: Nagy Gábor ügyvezető), ezúton tájékoztatja Önt összefoglalóan és röviden az általa adatkezelőként, valamint adatfeldolgozóként végzett, az Ön szempontjából relevánsnak ítélt adatkezelési tevékenységekről, valamint egyéb érdemi tényekről.

A PNGN Szolgáltató Kft. felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy

 • marketing ügynükségként lát el adatfeldolgozási feladatokat a megrendelői számára.
 • az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, lásd a jogok részletes leírásait a tájékoztató végén) az info@pngn.hu e-mail címre, vagy más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá panasszal fordulhatnak a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, www.naih.hu), és ha megítélésük szerint megsértették jogait, fordulhatnak a lakóhelyük szerint illetékes bírósághoz. Amennyiben a PNGN Szolgáltató Kft. adatkezelőként jár el, úgy az érintetti megkeresést maga dolgozza fel, válaszolja meg, azonban, ha adatfeldolgozóként kapja, úgy az adatkezelője felé továbbítja, aki az érintetti joggyakorlásra választ ad.

A PNGN Szolgáltató Kft. felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az adatkezelő vizsgálni köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet és arról nyilvántartást vezet.

 • a PNGN Szolgáltató Kft. az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
  • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
  • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
  • arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
  • arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
  • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
  • arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.
 • az egyes, alább táblázatos formátumban meghatározott adatkezelések részletesebb magyarázatai a PNGN Szolgáltató Kft. székhelyén papír alapon is megtalálhatók, valamint kérésre a PNGN Szolgáltató Kft. elektronikusan is megküldi az érintett számára.
 • profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.
 • adatközlés harmadik fél felé adott adatkezelés vonatkozásában történhet, amelyet az adott adatkezelés részletes tájékoztatója fogalmaz meg.
 • cookie-tájékoztató külön került meghatározásra.
 • PNGN Szolgáltató Kft. végez más adatkezeléseket, amelyekről a jelen tájékoztatótól formailag elkülönülő tájékoztatókban találhat az érintett bővebb információkat.

A PNGN Szolgáltató Kft., mint adatfeldolgozó által végzett adatkezelések összefoglaló táblázatai

Social kommunikáció szervezésével, közösségi oldal menedzsmenttel kapcsolatos adatfeldolgozások
Ide tartozik a Facebook oldal management, a nyereményjáték és kampányok megszervezése, esemény és üzenőfal management, Facebook oldal moderálás, Instagram management, kampányok megszervezése, stb.
Célmegbízó Partner érdekében a közösségi oldal menedzsmentje
Jogalapönkéntes hozzájárulás
ÉrintettekAzon természetes személyek, akik az Adatkezelő által menedzselt közösségi oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik
AdatkategóriaLásd részletesen az adott, konkrét megbízással kapcsolatos adatfeldolgozási megállapodásban
Időtartamérintett kérésére törlésig.

a megbízás megszűnéséig

Módelektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően elektronikusan, manuálisan történik
Forrásérintettek
Egyéb információa megbízó adatkezelő közös adatkezelőnek minősül a Facebook-kal az oldalelemzések adatai kapcsán

 

Hírlevél küldése adatfeldolgozóként
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
a címzett rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő megbízó Partnerének legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, lényegében rendszeres reklám-küldésönkéntes hozzájáruláson alapulMinden természetes személy, aki az Adatkezelő megbízó Parterének híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozikNév, e-mail cím, fel- és leiratkozás időpontjaLeiratkozásig, megerősítésre nyitva álló határidő eredménytelen lejártáig, megbízó Partnerrel kötött megállapodás megszűnéséigÉrintettek

 

Fotó- és/vagy videófelvételek készítése adatfeldolgozóként
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
Érintettekről kép- és/vagy videófelvételek készítése a megbízó Partner utasításainak megfelelően. Cél tipikusan a megbízó Partner marketingje, ismertségének növeléseönkéntes hozzájáruláson alapulMinden természetes személy, aki az Adatkezelő, mint adatfeldolgozó által létrehozott felvételen szerepelKépmás, hangérintett kérésére törlésig,

megbízó Partner által meghatározott ideig,

megbízó Partnerrel kötött megbízás megszűnéséig

Érintettek

 

Nyereményjáték szervezése adatfeldolgozóként
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
a részvétel lehetővé tétele, az érintettek azonosítása a sorsolás során, valamint a kapcsolattartásönkéntes hozzájárulásMinden természetes személy, aki az Adatkezelő által lebonyolított nyereményjátékon adatainak megadásával részt kíván venni.lásd részletesen a nyereményjáték szabályzatában/tájékoztatójábancél megvalósulásáig, vagy elévülési időbenérintettek

 

Érintett hozzájáruló nyilatkozatainak rögzítésével kapcsolatos adatfeldolgozás
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
a hozzájáruló nyilatkozatok gyűjtése a megbízó Partner rendelkezéseinek megfelelően, továbbá megfelelni a GDPR rendelkezéseinek az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága tekintetében, valamint a hozzájárulás teljesítése szempontjából szükségesönkéntes hozzájárulásMinden természetes személy, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot adlásd részletesen az adott hozzájáruló nyilatkozatbanhozzájárulás visszavonásáig/törlésig

a hozzájáruló nyilatkozatok törlésére a visszavonást követő elévülési idő leteltét követően kerül sor

érintettek

 

Weboldal támogatási szolgáltatás és technikai support adatfeldolgozásának összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
weboldal támogatási szolgáltatás és/vagy technikai support teljesítése a megbízó Partner érdekébenmegbízó Partner számára adott önkéntes hozzájáruláson, vagy az érintett és a megbízó Partner kötött megállapodáson, vagy a megbízó Partner jogos érdekén alapulMinden természetes személy, akinek adatát az Adatkezelő, mint adatfeldolgozó a weboldal támogatási szolgáltatás és/vagy technikai support során kezeliLásd az weboldal működése során kezelt adatokat, pl. regisztráció, bejelentkezés, rendelés, cookie-kezelés kapcsánhozzájárulás visszavonásáig/törlésig

a hozzájáruló nyilatkozatok törlésére a visszavonást követő elévülési idő leteltét követően kerül sor

Érintettek, megbízó Partner

 

Adatkezelő saját, önálló adatkezelései

 

Igényfelmérés során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés
Célajánlatkérés
Jogalapönkéntes hozzájárulás
ÉrintettekAzon természetes személyek, akik az Adatkezelő weboldalán elérhető igényfelmérő adatai alapján beazonosíthatóak
Adatkategórianév, e-mail cím, telefonszám, adott válaszok, adatkezelési tájékoztató tudomásul vételének időpontja, beküldés időpontja
Időtartamigényfelmérésre adott ajánlat érvényességi idejének lejártáig, amennyiben nem kerül elfogadásra. Ha elfogadásra kerül, a kötendő szerződés mellékleteként kezelendő.

vagy korábban: érintett kérésére törlésig

Módelektronikusan, manuálisan történik
Forrásérintettek

 

 

Érintett által kezdeményezett kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatkezelés
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
az érintett számára megfelelő információ nyújtása és ezzel összhangban a kapcsolattartásönkéntes hozzájárulás, vagy megállapodáson alapul,Minden természetes személy, ideértve egy szervezet nevében eljáró képviselőt is, aki az Adatkezelővel kapcsolatba kerül és az Adatkezelőtől információt kér/kapnév, telefonszám, e-mail cím, kérdés/kérés, kapcsolatfelvétel időpontjafüggően a konkrét megkereséstől: cél megvalósulásáig, vagy törlési kérelemig, vagy

jogszabályban meghatározott határidőben, vagy

elévülési időben, vagy jogos érdek megszűnéséig

Érintettek

 

Érintett által tett ajánlatkérési felhívással és Adatkezelő által tett ajánlatadással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartásönkéntes hozzájárulás, vagy GDPR 6. cikk (1) b) pontjaMinden természetes személy, aki az ajánlatkérés és ajánlatadás során kezelt adatok alapján beazonosíthatóajánlatot kérő neve, telefonszáma, e-mail címe, ajánlat tárgya, tartalma, ajánlatkérés időpontja,

ajánlatot adó neve, elérhetősége, időpont, érvényesség

érvényességi időtartamban, vagy elfogadás esetén a jogviszony elévüléséig, vagy jogos érdek alapján történő adatkezelés esetén annak megszűnéséigÉrintettek

 

Üzletszerzés, piacbővítés érdekében történő megkeresés adatkezelése
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
az érintett számára korábbi megkereséséhez kapcsolódó, de új szolgáltatás felajánlása, így Adatkezelő piacának bővítéseJogos érdek (6. cikk (1) f))Minden természetes személy, akik felé az Adatkezelő közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatás-ajánlást indítnév, e-mail cím/levelezési cím, telefonszám,

korábbi szolgáltatás témája, kapcsolódó új szolgáltatás témája

tiltakozásig, vagy az érintett részéről érdekmúlásig,

vagy jogos érdek megszűnéséig

érintettek

 

Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
a megállapodás megkötése, teljesítése, teljesítésének felügyelete, kapcsolattartásMegállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.)

képviselő, kapcsolattartó adatainak kezelése jogos érdeken alapul

Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatok megadása mellett – saját nevében megállapodást köt az Adatkezelővel, vagy a szerződésben képviselőként, vagy kapcsolattartóként szerepelLásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában8 évig vagy

megállapodásban meghatározott időtartam vagy

nem leselejtezhető, így nem törölhető

Érintettek

 

Időpontegyeztetés (időpontfoglalás) adatkezelése
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartásönkéntes hozzájáruláson alapulMinden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki adatainak megadásával időpontot foglal/egyeztenév, e-mail cím, telefonszám, időpont, helyszín, témacél megvalósulásáig, hozzájárulás visszavonásáig (lemondásig)érintettek

 

Hozzájáruló nyilatkozatokkal kapcsolatos adatkezelés
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése, valamint kapcsolattartás.önkéntes hozzájárulásMinden természetes személy, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számáralásd részletesen az adatkezelés tájékoztatóban.hozzájárulás visszavonásáig/törlésig

a hozzájáruló nyilatkozatok törlésére a visszavonást követő elévülési idő leteltét követően kerül sor

érintettek

 

Reklamáció/panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
az érintett és panasz azonosítása, valamint a panasz kezelése és a kapcsolattartásÖnkéntes hozzájárulással indul meg, de a GDPR 6. cikk (1 bek. c) pontja alapján, az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükségesMinden természetes személy, aki igénybe vett  szolgáltatásra, megvásárolt termékre, és/vagy  Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát közliLásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában.Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a fogyasztóvédelmi törvény alapjánÉrintettek

 

Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott és rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreirőlönkéntes hozzájáruláson alapulMinden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkoziknév, e-mail cím, fel- és leiratkozás időpontjaLeiratkozásigÉrintettek

 

Rendezvényen való részvételre történő jelentkezés (rendezvényszervezés)
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
a rendezvényre történő jelentkezés lehetővé tétele, a rendezvény megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátása, valamint kapcsolattartás az érintettelönkéntes hozzájáruláson alapul, vagy megállapodás, vagy jogos érdekMinden természetes személy, aki az Adatkezelő által szervezett rendezvényre jelentkeziklásd adott rendezvényre történő jelentkezés adatköreitcél megvalósulásáig, vagy ha az adat teljesítést, számviteli bizonylatot támaszt alá, bizonyít, akkor a számviteli törvény alapján 8 évig tartÉrintettek

 

Ügyfélelégedettség mérésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
a szolgáltatások, termékek, az Adatkezelő magatartásának minőségének javítása, esetleges panaszok kivizsgálása és kapcsolattartásAdatkezelő jogos érdeke, de lehet hozzájárulás isMinden természetes személy, aki az Adatkezelő minőségbiztosítási folyamatának részeként ügyfélelégedettség mérésben vesz résztnév, telefonszám, e-mail cím, kérdésre adott válaszokCél megvalósulásáig, panasz esetén 5 évigsaját érintetti nyilvántartás

 

Közösségi oldalakon történő marketinggel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
Adatkezelő marketingjeÖnkéntes hozzájárulásAzon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik, vagy más interakciót végeznekpublikus név, e-mail cím, komment, üzenet, más interakcióÉrintett kérésére törlésig, vagy jogos érdek megszűnéséigÉrintettek

 

Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
Jelentkezés és a kiválasztás lehetővé tétele, kapcsolattartásÖnkéntes hozzájárulásMinden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra, vagy kiírt álláspályázat nélkül jelentkeziklásd az önéletrajz adatköreithozzájárulásban meghatározott ideig vagy jogos érdek megszűnéséigÉrintettek

 

Az érintett jogai

Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

 

Előzetes tájékozódáshoz való jogHozzáférés jogaHelyesbítés jogaTörlés jogaKorlátozásAdat-hordozhatóságTiltako-zásHozzájárulás visszavonása
Hozzájárulás
Megállapodás
Jogi kötelezettség
Létfontosságú érdek
Közfeladat, közhatalmi jog.
Jogos érdek

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai (1034 Budapest, San Marco utca 19. 1/1.) vagy e-mail-es elérhetőségre (info@pngn.hu) küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet.

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso

Lezárva: 2021. március hó 31. napján

Nagy Gábor ügyvezető

PNGN Szolgáltató Kft.